ODILIëNBERG
Lijst der Schepenen
Het Berger Reutje
Gulickerweg
Hoosden Lerop

FAMILIE-ALBUM


ROERMOND

Huisnamen
De Brugstraat

De buurtschap Roer

KLOCKENSLAGH
1. Maasniel
2.
Herten
3.
Linne
4. Varia

 

Contact.
Gastenboek
Welkom

NB Ondanks de hardnekkige vermelding "mail delivery failed", zijn de mails steeds op het contact-adres aangekomen, en vervolgens beantwoord. De melding van mail delivery system gewoon negeren dus. De mailbox is nog lang niet full!

Op deze website de geschiedenis van buurten en dorpen, van families, boerderijen en huizen tussen Roer en Vloot.

De eerste hoofdmoot bestaat uit een serie artikelen over de buurtschap het Reutje. Meerdere (oud-)inwoners hebben daartoe familiefoto's van vroeger ter beschikking gesteld.
De
lbuurtschaplRoerlkomtluitgebreidlaanlbodlopldezelsite.

Artikelen over 'Berg zelf blijven volgen, met lijsten en tabellen.
Ook worden nieuwe pagina's over Maasniel en Herten toegevoegd.

Over Linne staat ondertussen ook alweer het een en ander op deze website.


UITGEBREIDE INHOUD

met directe links naar de pagina's

Linksboven: Luikse speelkaart uit proces Hof van Gelder, Roermond 1714.
Midden-boven: boerderij in het Reutje; onderliggende afbeelding: buitenhuis Hoosden.
Rechts: kapelletje Rijksweg Linne; onderliggende afbeelding: kaart van Roer midden 17e eeuw, detail.

NIEUW OP DEZE WEBSITE: ................. ... . . . . . ..............................

   

d'Ivora
Mrt. 2023
Aan de andere kant van de straat, op de hoek van de Hamstraat en de Leliestraat, toen nog De Caniel genoemd, stond enkele generaties lang het Dursdaels huis. Eind 17e eeuw verkochten de kinderen van ritmeester Gabriel d'Ivora en Elisabet van Deursdael het huis door aan raadsheer Justinus van der Vekene. Na de stadsbrand van 1665 bleef die kant van de Caniel onbebouwd tot aan de Veldstraat toe. En dat bleef zo anderhalve eeuw. De kadastrale gegevens van 1843 komen nog overeen met de toestand zoals hiervoor beschreven en zoals door Herman Janssen in 1671 is ingetekend op de vogelvluchtkaart van Roermond. Alleen de eigenaar was een ander.
Meer weten? Klik dan op het schild hiernaast voor het hele verhaal.

Mrt. 2023
In augustus 1884 werden enkele oude (oorspronkelijke) straatnamen opnieuw in ere hersteld. In de late middeleeuwen waren zij teloorgegaan. Het Ezelstraatje werd weer de Molenstraat genoemd. Achter de Meelwaag werd omgedoopt als St. Christoffelstraat en het Koestraatje heet sindsdien weer Wernerstraat. Hetzelfde gebeurde met de Leliestraat, sinds onheuglijke tijden in de boeken als De Caniel vermeld. Die liep dan wel door tot aan de Nieuwenhof. Dit laatste deel werd herdoopt tot Begijnhofstraat. Toch was de oorspronkelijke naam ondertussen niet helemaal verdwenen. Het hoekhuis schuin tegenover het Munsterkerkhof, ofwel hoek Pollartstraat en Leliestraat, had al die tijd wel zijn naam behouden. Die Lillie, of varianten daarvan, zoals In die Lilye. Ook wel Lillien-oordt genoemd, in de betekenis van hoekhuis.

Meer weten?
Klik dan op de Roermondse lelie hiernaast.

= panorama binnenstad Roermond, anoniem schilderij ca. 1800; Collectie Gemeente Roermond/Historiehuis =
met dank aan Annemieke Broeke en Gerard van de Garde

Okt. 2022
De Wolfskuil in het Roermondse veld en het adres Boven de Wolfskuil te Herten tussen Rijksweg en de spoorlijn hebben meer gemeen met elkaar dan alleen de naam. Het meest opmerkelijke is echter dat beide veldnamen niets van doen hebben met een zogenaamde wolfskuil! Maar dat staat er toch?! Wolfs-kuil! Inderdaad. Edoch, het hoort eerder thuis in het rijtje Cattenbongard en Verckensgriend. Maar van een kuil om wolven te vangen middels een lokdier, is hier geen sprake. De herkomst verschilt hemelsbreed met wat de volksmond er in de loop van de tijd van heeft gemaakt. Voor de oorsprong van de naam moeten we terug naar 1477. Meer weten over de herkomst van de zogenaamde wolfskuil? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Mrt. 2022
Vanuit Limburg gingen er in de vorige eeuw meerdere bedevaarten naar Lourdes. Zieken, begeleiders en overige gelovigen. Het reizen was toen nog een hele gebeurtenis, een levenservaring. Deze reizen werden mede-georganiseerd door het bisdom Roermond. De link hiernaast geeft een indruk van het massale gezelschap, waarschijnlijk in 1957. Vooraan op de eerste rij staan o.a. pastoor P. Geraets van de parochie Herten en mgr. Lemmens, bisschop van Roermond. Mocht iemand andere personen herkennen, dan graag doorsturen naar het mailadres van deze site. Ook andere gegevens betreffende deze reis zijn welkom. Wie weet, zit er nog een heel verhaal aan vast, dan is deze groepsfoto de uitnodiging hiertoe.
Nov. 2021
Een foto van het gezin Stoks Maan (Gijsbers) en Stoks Ietje is bijgevoegd op de pagina van de bewoning op de Roskammerheide. Bij de foto tevens een beknopte toelichting over hun kinderen Mechteld, Annemie, Gertrui, Willem, Louisa en Dina. Over de zoons Johan en Chris zijn mij verder geen gegevens bekend. Meer oude foto's van het Reutje, en van Lerop, uit een schoenendoos of een familie-album, zijn welkom. Maan en Ietje hiernaast afgebeeld geven de link naar de betreffende pagina.
Okt. 2020: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatst bijgewerkt: 07-11-2020
Het verzamelpunt voor de volgende wandeling is de Markt, het centrum van de stad. De wandeling start vanaf de Varkensmarkt, richting Steenweg, Christoffelstraat en Schuitenberg. Mogelijk plakken we daar nog aan vast een bezoek aan de Mariagardestraat. We laten ons leiden door de gids die de route in 1677 heeft uitgestippeld. Van de meeste huizen is nog wel het een en ander te zeggen over het verleden voor en na de stadsbrand. Een beknopte woordenlijst is toegevoegd van in onbruik geraakte woorden. Verwissel het bezoek aan het "gemak" dus niet met een kort vertoeven op het "heimelijk gemak". Voor en na worden nieuwe gegevens aan de pagina toegevoegd. Het zegel hiernaast verwijst naar de nieuwe route door Roermond tweede helft 17e eeuw.
Sept. 2020:
Een beeld zegt meer dan duizend woorden, luidt het spreekwoord. In dit geval is het beeld (een deel van) de ommuurde stad Roermond, in 1671 in kaart gebracht door Herman Janssen, kort na de tweede stadsbrand. Met de duizend woorden wordt hier bedoeld een huizenlijst van omstreeks 1680, betreffende het 1e kwartier. Dat zijn de huizen westwaarts van de lijn Kraanpoort, Luifelstraat, Marktstraat, Neerstraat en Zwartbroekstraat en de weg terug langs de stadsmuur (nu de Minderbroederssingel, Roerkade). Beschreven wordt de indeling der huizen en de samenstelling van elk huishouden. Hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. Het stadszegel hiernaast nodigt uit voor een kleine wandeling door Roermond tweede helft 17e eeuw.
Aug. 2020:
Familienamen, die verwijzen naar patroniemen, beroepen, plaatsen en huisnamen, zijn meest duidelijk te herkennen. Het wordt lastig, wanneer de achternaam moeilijk te herleiden is naar herkenbare namen. Dat blijkt bijvoorbeeld voor de nakomelingen van Johan Mesterom, koster te Maasbracht in de 17e eeuw. Zijn achternaam valt niet onder voornoemde categorieën. Dan wordt het puzzelen. Allerlei combinaties en veronderstellingen werden bekeken en vergeleken. Toch blijkt een herleiding naar de herkomst niet zo ingewikkeld. Meer weten? Het antwoord ligt verborgen achter de M van Mestrom links.
Okt. 2019:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatst bijgewerkt: 24-4-2022
Aanleiding voor dit opstel was het artikel o.a. in De Limburger dd. 19-10-2019, regio-5. Hierin wordt de gevelsteen van een gekroonde valk in verband gebracht met Gysbert van der Vrecken, in 1787 primus aan het college De Valck te Leuven. Het huis zou toen op naam staan van het echtpaar Barbou-van der Vrecken. Maar wat, indien oom en tante nooit eigenaars zijn geweest? Maar wel van het pand ernaast, Jesuitenstraat 2. Dan vervalt de link tussen de gevelsteen en de vermeende eigenaars. Hoog tijd om de oorspronkelijke bronnen, de archiefstukken zelf te laten spreken. Er is wel een link tussen de valk hiernaast en het verhaal achter het pand.
Mei 2019: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatst bijgewerkt: 17-11-2020
Dit opstel over Swalmerstraat 104 volgt uit een verzoek om een verband te vinden, of mogelijk te reconstrueren tussen de bewoners begin 19e eeuw en het kartuizerklooster. Het verzoek had een zakelijke achtergrond. Al gauw bleek, dat niet aan die verwachtingen kon worden voldaan. Het pand, noch de opvolgende eigenaars, hadden enige band met het klooster. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Zo ook hier, en net zoals met meer andere historische panden in de binnenstad: het blijft voor sommigen nog steeds moeilijk, om de akten zelf te laten spreken. Meer weten over het statige herenhuis aan het eind van de Swalmerstraat? Klik dan op de afbeelding links. Met als bonus een reeks historische missers in de binnenstad.
April 2019: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Laatst bijgewerkt (met foto's): 12-03-2022
In de 19e eeuw woonde in Herten veldwachter Dijcks. Hij is ook mandenmaker geweest, evenals zijn broer in Linne, maar deze was meestal als Maasschipper onderweg. In dit opstel gaat het over hun afkomst en nakomelingen in Linne, Roer, Herten en Swalmen. De familie is afkomstig uit het Duitse Havert en heeft zich via Linne verder verspreid. Het zijn de nakomelingen van Leonard Dycks uit diens tweede huwelijk met Maria Josephina Timmermans. Dit artikel is eerder opgenomen in Jaarboek '93 van Heemkunde Vereniging Roerstreek; hier met nieuwe gegevens en afbeeldingen aangevuld. Een klik op de afbeelding geeft een directe link met de pagina.
April 2019:
Rond 1600 was de naam van De Gouden Leeuw verbonden aan een herberg in de Swalmerstraat. Twee eeuwen later was een gelijknamig hotel gevestigd in de Neerstraat aan het Klein Bergske. Toen nog een bescheiden onderkomen voor de gasten. Het heeft nog wel enkele decennia geduurd van zeg maar 1770 tot 1840 vooraleer het hotel zijn definitieve vorm had gekregen. Telkens werd een aanpalend pand erbij getrokken. Dan eerst kon het hotel tot volledige bloei komen, om zijn vaak vooraanstaande gasten te ontvangen en om plaats te bieden aan jaarfeesten en congressen. Nadien, in de twintigste eeuw kreeg het gebouw andere functies toebedeeld. Meer weten over de geschiedenis van De Gouden Leeuw? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link.
Februari 2019:
De zoektocht naar het huis Die Fonteyne in de Neerstraat bleef lang vruchteloos. In de oude archiefstukken worden de huizen onder aan de Markt nog gesitueerd als in de Neerstraat, die doorloopt tot aan het Pelserstraatje en tot "aan minderbroeders". Aanvankelijk werd gedacht dat het huis heeft gestaan in de buurt van de pomp in de Neerstraat. De huizenlijst uit 1677, opgemaakt ten dienste van de inkwartieringen van vreemd legervolk, gaf de doorbraak. De notulist volgde een bepaalde route van huis naar huis. Sommige panden in de lijst waren bij de zoektocht een vast orientatiepunt. Dan blijkt, dat het gezochte huis elders in de Neerstraat heeft gestaan.
Maar dan nog bleek het nodig om ook de panden links en rechts bij het onderzoek te betrekken. Huizen werden opgedeeld of samengevoegd. Om de lijn naar de moderne tijd te vervolgen, zijn deze buurhuizen eveneens opgenomen in het opstel. Was De Fonteyn begin 17e eeuw een doorsnee herberg, twee eeuwen later was het pand de halteplaats van de postkoets richting Weert en Eindhoven en oostwaarts naar Gladbach. Meer weten? Klik op het fonteintje hiernaast voor een directe link.

- de Neerstraat te Roermond met enkele zijstraten na de stadsbrand van 1665 -
Nov. 2018:
Opnieuw geeft een erfeniskwestie ons enig inzicht in familieverhoudingen van omstreeks 1600. In dit geval ging het om de naaste erfgenamen van schoenmaker Coen Febus in de Steeg. Waren dat de kleinzoons van zijn neef en naamgenoot in de Brugstraat, die omstreeks 1560 bij het kiezelrapen was verdronken. Of was het de zoon van diens broer Joost in Leeuwen? Het huis in de Brugstraat werd verkocht aan Dirck van Leeuwen, schoenmaker, evenals buurman Nunhems. Dirck en zijn vrouw Thoniske van Hattem zaten goed bij kas. Evenals de nazaten Nunhems en die van schoenmaker Bordels. Meer weten over het voormalige pand Brugstraat 3? Klik op de schoenmakersleest hiernaast.
Juli 2018:
Lange tijd stond het huidige pand Brugstraat 2 op naam van de barbier Jan Janssen Truytwijn uit Keulen. Nadien werd het huis binnen de familie enkele generaties, zo'n twee eeuwen lang -met een korte onderbreking- vererfd. Het huis was in juni 1600 door Truytwijn aangekocht en naderhand in 1675 door zijn drie kleinkinderen doorverkocht. Tien jaar later kocht Irmgard Truytwijn het huis terug. Toen de directe erflijn was uitgestorven, ging het huis over op de kleindochters van edelsmid Johan Puytlinck en Marie Truytwijn. Ook deze tak stierf uit met het overlijden van hun kleindochter in 1804. Meer weten over Truytwijn en zijn erfgenamen, klik dan op de afbeelding links.
Juni 2018:
Terwijl Ravenshof, de Ploegshof en Heijsteren in de Linnerweerdt in het verleden steeds meer grondbezit verwierven, verkochten de erfgenamen van de vierde pachthof meer en meer land gedurende de 17e eeuw. De boerderij stond toen op naam van de familie Rhoe van Obsinnich. Het jaartal 1460 kon wel met dit grondbezit verbonden worden, zonder evenwel man en paard te noemen. Nu is er van het archief van de schepenbank Linne niet veel meer over. De gerichtsprotocollen tussen 1661 en 1740 zijn eveneens minder scheutig. Toch is er links en rechts nog wel het een en ander te achterhalen over de bezitters en de latere eigenaars van de boerderij. Ook kon nevenstaande schepenzegel van rond 1600 gelinkt worden met een korencijns op het goed. Voor een directe link, klik op de schepenzegel hiernaast.
Juni 2018:
Het huis staat tegenwoordig geregistreerd als
Marktstraat 24. Met nummer 22 vormt het pand gelijkvloers één ruimte, maar niet samen onder één dak. In aloude tijden was het hoekhuis gericht op de Brugstraat en werd in 1624 dan ook vanaf de Brugpoort gesitueerd "op die Brughstraet eyndt". Ook in de overige akten tot 1800 sprak men steeds van het huis op Brughstraeten-oirdt. Van hieruit ontvouwde zich de stad, de Neerstraat af, of richting Markt, dan wel het Bergske op. Het was een groot huis, gezien de koopsom van 1235 rijksdaalders die er in 1603 voor betaald werd. Hier woonde toen het gezin Hacken-Cocx. Merten Hacken was mede-officier van Zijne Koninklijke Majesteits tollen en licenties op de Maas. Meer weten over het pand en de bewoners, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Mei 2018:
De naam van De Pauw kwam in Roermond als huisnaam enkele keren voor, zij het telkens in een andere periode. Het oudst was de gelijknamige herberg (tot 1603) achter de Muur, nu Roersingel, rechts van de Brugstraat. Vervolgens was de naam van De Pauw (1660) verbonden met het huis op de hoek van de Markt aan de St. Joris-put, voorheen De Emmerick genoemd. Ten slotte voor en na 1700 stond een herberg aan het eind van de Steenweg (nu nr. 23) onder het teken van De Gulden Pauw. Het wijnhuis De Pauw concurreerde met de uitspanning van De Drie Kronen op de Varkensmarkt. Maar slechts voor korte tijd. Over de geschiedenis van dit pand, met het naast gelegen klein huis, nr. 25, verhandelt bijgaand opstel. Meer weten over het pand en de bewoners, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Apr. 2018: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 13-09-2021
Huis en brouwerij De Croon heeft een oude en lange geschiedenis. Het pand lag op de hoek van het Begijnenstraatje. Nu is dat Minderbroedersstraat 2. In 1517 woonde hier Peter in Die Croen. Pas in 1581 is daadwerkelijk sprake van een brouwerij en dat blijft zo van generatie op generatie tot de verkoop in 1883. De brouwketel met bijbehorende spullen werden telkens met het huis meeverkocht. Was het aanvankelijk een hoekhuis met brouwerij, in de loop van de tijd werd het geheel verder uitgebreid met schuur, stalling en tuin. Het straatje werd een opvaart en het hoekpand ernaast werd er naderhand bij betrokken. Het pand is vooral bekend als het atelier van beeldhouwer Jos Thissen rond 1900. Meer weten over bierbrouwerij De Croon, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Febr. 2018:
De Poortskamp als straatnaam te Linne is vernoemd naar een voormalige kamp midden in het dorp, globaal tussen de Marktstraat en de Visserstraat. De naam verwijst naar de eigenaar begin 18e eeuw. In het bunderboek van 1719 genoemd als: den heer Poorts Camp. Het betrof Jan Albert Portz, advocaat te Roermond, gehuwd met Maria Ververs. De kamp was afkomstig van haar voorouders. Aan de kamp was een boerderij verbonden, die door het echtpaar werd verpacht. Meer over deze kamp en de eigenaars en de uiteindelijke opdeling in de 19e eeuw is te lezen via een link op de afbeelding.

Aug. 2017: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 02-06-2018
De stadsherberg In 't Hertzhoirn komt in de archieven al voor midden 16e eeuw, nog voor de eerste grote stadsbrand van 1554. Ruim een eeuw later verdwijnt de naam langzaam in de vergetelheid. De herberg lag aan het eind van de Neerstraat, nu is dat de Marktstraat, tegenover de zoutmarkt. In diverse stukken sprak men van: "(onder) aan de Markt". Meer nauwkeurig: rechts naast het Spiesengatske, ofwel Marktstraat 6. Midden 16e eeuw werd Arnt in 't Hertzhorn genoemd als herbergier en eigenaar. Meer weten over de zoektocht naar nachtherberg Het Hertshoorn? Klik dan op het hertshoorn links.

Apr. 2017: . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 09-02-2019: nr. 10-12
De Gouden Adelaar, De Helm, Het Eenhoorn, De Karre, De Ster, In Nimegen. Deze en andere huizen komen aan bod in "Vizier op de Brugstraat".
Er wordt gepoogd van elk pand de periode vanaf de eerste grote stadsbrand in 1554 tot de opmaak van het kadaster midden 19e eeuw te beschrijven, zoveel als de archieven erover kwijt willen. Hier woonden de lakenkoopman, de brouwer, bakker, kolenhandelaar, maasschipper en winkelier naast elkaar. Sommigen als huurder. De familie Loosen had hier wel drie, vier huizen op rij. In het begin van de 19e eeuw was het brouwer Seipgens, die in de Brugstraat zijn woonhuis en bedrijfsgebouwen had. Oorspronkelijk waren dat vier huizen op rij. Met burgemeester "Claes Martels in de Brugstraat" krijgen we ook de bouwer van het gotische huis in 't vizier.

de doorgaande weg van Maastricht naar Roermond liep oudtijds door het lijndorp Linne en vervolgens langs het Schoor richting Merum
Nov. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 10-04-2017
Verdwenen stadsbeeld aan de Minderbroederskerk. De twee huizen naast de kerk moesten in 1907 wijken voor de huidige P. Vogelstraat tussen de Zwartbroekstraat (foto) en de Minderbroederssingel.
Het minderbroedersklooster werd in 1797 opgeheven en de kloostergebouwen met de kloostertuin werden in 1809/11 openbaar verkocht. Van de kloostergebouwen bleef niet veel over. De huizen op de foto werden omstreeks 1833 nieuw getimmerd op oude fundamenten door herbergier Ubben, die de goederen kort voordien bij openbare verkoop had verworven. Meer weten over de huizen en de bewoners? Een klik op de foto hiernaast geeft een link naar de pagina.
Okt. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 20-10-2016
Van het archief van de schepenbank Linne is weinig bewaard gebleven. Het onderzoek naar de verkoop van het goed Heijsteren in de Linnerweerd eind 18e eeuw liep daarom op niets uit en was slechts deels te reconstrueren. Tot de boerderij behoorden ook percelen onder Maasbracht, onderdeel van de schepenbank Echt. In dat archief staat de verkoop uitgebreid beschreven. Het geeft tevens antwoord op andere vragen, zoals over de laatste telg uit het geslacht Raeve als eigenares van Ravenshof en over de afkomst van pachter Simon Corsten op Jongenhof te Lerop. Het zoeken gaat verder. (Met dank aan mevr. E. Dirks-Jessen te Stevensweert voor de vriendelijke informatie.)

Okt. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 06-10-2016
Zondvloed-achtige toestanden dreigden voor de inwoners binnen de vier valderen. Een deel van de doorgaande weg was toen al door het onstuimige water weggespoeld. Nu dreigden niet alleen de huizen onder in het dorp, maar zelfs de kerkberg door de Roer te worden afgedreven. Het water stond al tot aan het kerkhof. De naburen van Sint-Odiliënberg vreesden het ergste. Het gevaar kwam van de overkant. De schuldige was "de ritmeester van Melick". Die had het zelfs gewaagd, terwijl de meeste dorpelingen met de pastoor in devote processie naar de Kapel van O.L.Vrouw int Zand onderweg waren, de oeverversterkingen te laten afbreken, waardoor het water van de rivier niet meer was te temmen en hele landerijen in zijn stroom meevoerde. Meer weten over dit grensgeschil tussen die van Berg en de ritmeester? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Sept. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 25-09-2016
In zijn tijd behoorde de uitspanning van Den Keijser in de Neerstraat tot de grotere nachtherbergen in de stad. Gedurende zijn eerste huwelijk wist hoefsmid Goert Vossen de ouderlijke woning verder uit te breiden tot een drukbezochte herberg. Naderhand komen al zijn erfgoederen, waaronder de boerderij Keijsershof te Lerop, op naam van Reijner Nijssen en Helena Vossen. Ook het huis naast De Keijser was door hun (schoon)ouders aangekocht. De nachtherberg ging naar hun kleindochter Maria Helena Cuyck, om vervolgens gedurende enkele generaties van moeder op dochter te worden vererfd. Het huis ernaast was overgegaan op de goud- en zilversmid Matthey, in huwelijk met Joanna Nijssen. De familiebanden met de nakomelingen van Maria Vossen, de weduwe Ramakers, bleven sterk gedurende enkele generaties. Voor een directe link naar de nachtherberg en zijn bewoners, klik op de afbeelding hiernaast.
Aug. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 21-10-2016
Voor veel burgers zat er na de grote stadsbrand in 1665 niets anders op dan hun afgebrande huisplaats te verkopen of met een zware lening te belasten. Voor rentmeester Boschuysen was het de gelegenheid om een groot nieuw huis te bouwen, op de lege huisplek, zoals de stad tot dien nog niet gekend had. Hij had er de middelen voor, gezien de goederen die zijn vrouw mee in het huwelijk bracht. Hoe was het voor die grote brand? Van het verleden resten alleen de verwijzingen uit archiefstukken, die aan de brand ontsnapt zijn. Terug dus naar de tijd van Den Gulden Valck in de Neerstraat.
Mei 2016: . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 03-10-2016
Van de hoed en van de rand. Hoe kijken wij terug op het plaatselijk verleden? Wordt streekgeschiedenis gedomineerd door de landsgeschiedenis? In alle Ernst, hoe kan de een de geschiedenis ingaan als heulend met de vijand, en de ander als held geëerd worden, terwijl hij notabene onze voorouders de stuipen op het lijf heeft gejaagd? Ooit gehoord van de Burgemeester Peter Bosmanstraat? Nee? Maar waarom niet? Mogelijk ligt het antwoord verscholen onder de hoed van Ernst.
Maart 2016:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 15-09-2016
Zijn schilderijen hangen verspreid over meerdere musea en privé-verzamelingen. Over hemzelf is weinig bekend. Er zijn geen verslagen van zijn verblijf in de diverse kunstcentra en een lijst van opdrachtgevers heeft hij niet nagelaten. Niets over zijn leermeesters die hem geïnspireerd hebben en hem de kneepjes van het vak hebben geleerd. Toch is er wel wat meer te zeggen over de Roermondse kunstschilder Christoffel Puytlinck. Zijn afkomst en zijn huwelijken, het ouderlijk huis waar hij gewoond heeft, de verwantschap met "neef" Jan Frans Douven, die bij hem in de leer is geweest, en zijn juiste sterfdatum. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.
Maart 2016:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 09-03-2016
In de lijst van huisnamen mogen De Dry Coningen niet ontbreken. Het beroep van de bewoner, die zijn huis in de Schoenmakersstraat deze naam gaf, is niet bekend. Maar hij had wel een speciale reden om juist voor deze naam te kiezen. Ook nadien bleef de gevelsteen verwijzen naar de drie wijzen uit het oosten. De steen hiernaast prijkt nog niet zo lang tegen de voorgevel van het pand Steegstraat 7B. Meer weten over Caspar, Melchior en Balthasar? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Maart 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 24-08-2016
In het verleden, toen er nog geen huisnummers waren, gaven de bewoners hun huis een naam, die zij kenbaar maakten door een duidelijk zichtbaar uithangbord of gevelsteen. Vooral in de Neerstraat, waar veel kooplieden, brouwers en herbergiers hun nering hadden. Daar hing De Gouden Valck uit, nu bekend als de Stenen Trappen, en enkele huizen verderop stond het huis In De Marienborgh. Van de bewoners eind 16e eeuw is niet meer te achterhalen hoe ze heetten. In de akten werden ze steeds naar het huis vernoemd, ook toen ze er niet meer woonden. In die tijd en nog lang daarna was het een bekend brouwhuis en de elkaar opvolgende brouwmeesters ging het goed voor de wind. Het geld werd belegd in andere huizen en landerijen buiten de stad. Meer over het wel en wee van de bewoners In de Marienborgh is te vinden via de link hiernaast.

Febr. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 29-02-2016
Hij was niet zomaar een lakenkoopman. Voor de welgestelde afnemers had Pierre Mariat ook dure kanten stoffen met patronen naar de laatste mode. Hij had zich in Roermond gevestigd in de Swalmerstraat tegenover het oud-Baerlo's huis. Ruim een eeuw daarvoor stond een deel van het pand nog bekend onder de naam van De Gouden Leeuw. Mariat's handel en wandel ging gepaard met grote schulden en na zijn overlijden werd beslag gelegd op huis en meubels. Nu is in het pand het Gemeente Archief Roermond gevestigd, dat dit jaar zijn 150-jarig jubileum viert. Hierop vooruitlopend alvast een kijkje in het verleden van Swalmerstraat 12. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.

Febr. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 20-02-2017
Voorheen sprak men van het Visserstraatje, vanaf de tweede helft 18e eeuw St. Nicolaasstraatje genoemd. In 1734 werd voor het eerst verwezen naar de herberg waar Sint Nicolaas uithing en waar de weduwe Pendris de scepter zwaaide. In die tijd was dat het derde huis vanaf de hoek bergopwaarts. Ook in de daaropvolgende generaties stond het huis open als herberg onder de bescherming van de patroon van schippers en huurvaarders. Maar zoals bekend, hadden die hun gaffel in het huis bovenaan de straat op de hoek van de Kraanpoort. Het verhaal van Sint Nicolaas is te vinden op de pagina over huisnamen in de binnenstad. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.

Jan. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 12-02-2016
Tegenwoordig staat het huis bekend onder de naam Au Cheval Blanc, met het jaartal 1767. Toch komt die naam in de overdrachtsboeken uit die tijd niet voor. Twintig jaar later spreekt men nog steeds van het huijs genaempt Het Wit Peerdt. Hendrik Coelmont had die naam overgenomen van zijn schoonmoeder zlgr., de weduwe Severijns uit Ool. Zij had die naam gegeven aan haar huis in de Brugstraat (nr. 7). Omdat de papieren van generatie op generatie werden doorgegeven, is de geschiedenis van het pand Marktstraat 18 terug te volgen tot in de 15e eeuw. Meer weten over Het Witt Peerdt? Klik op de afbeelding voor een directe link naar de pagina.

- gemeentearchief Roermond, gevestigd op de Swalmerstraat -
Dec. 2015:
De aloude heerbaan van Maastricht naar Roermond liep bij Linne dwars door het dorp. Men kan ook zeggen, dat het dorp is ontstaan langs deze doorgaande weg. Nu loopt die weg bij de Oever stuk op de Lus van Linne. Deze meander van de Maas was in het verleden een hindernis voor de scheepvaart, maar ook een onderbreking van de doorgaande weg. Ooit, toen de Lus van Linne nog maar een lusje was, liep de weg door tussen het Neervelt, de Schroef en anderzijds de Linner Ohe, die tot aan de Slaeijen in Ool reikte. Hier een poging tot reconstructie van dit traject van die eeuwenoude heerbaan. Met een oude kaart, herontdekt. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een frisse duik in de Maas.
Okt. 2015:
Naast een gedegen archeologisch onderzoek betreffende het pand Munsterstraat 10 werd ook onderzoek gedaan naar de voormalige eigenaars van het pand door de eeuwen heen. Dit vond in 2006 zijn beslag in een cultuurhistorische analyse, onder de titel "Van Stadswoning tot Schilderijenkabinet". Dit rapport is niet in boekvorm uitgegeven, maar staat wel onder die naam grotendeels op internet, voor iedereen toegankelijk. Bij nader onderzoek bleef van het historisch verslag weinig heel. Zoveel missers gaan uiteindelijk een eigen leven leiden. Daarom hier op deze pagina een andere versie van het verhaal. Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor de alternatieve versie.
Sept. 2015:
Van 1680 tot zijn overlijden eind 1699 was Johann Franz Desiderius, Fürst von Nassau-Siegen, stadhouder van het Overkwartier, namens de koning van Spanje als hertog van Gelre. Het is nog een heel gedoe geweest om voor deze prins een passende woning te vinden. Na de stadsbrand van 1665 bestond de herbouw van Het Prinsenhof alleen nog maar uit papieren plannen. Het huis dat de heren Staten van het Overkwartier voor de prins als alternatief hadden gekocht, beviel hem allerminst. De eigenzinnige vorst heeft toen het huis van postmeester Dulcken aan de Markt gekraakt. Daarna verhuisde de prins met zijn gevolg van het ene naar het andere huis, totdat hij in april 1684 Roermond verliet en op het Prinsenhof te Venlo is gaan wonen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.

Aug. 2015:
Zelf hebben ze naderhand hun aandeel in het oproer van die zondagavond zo klein mogelijk gehouden. Aanvankelijk werd Christoffel Puytlinck, den schildenaer, als hoofverdachte genoemd, die er lustig op los geslagen zou hebben. Dan blijkt, dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Het was Jacob Beeck, de zoon In Die Reijp, geweest die het paard van de vaandrig staande had gehouden. Hij wilde voorkomen dat deze Reijner Beckers, die voortvluchtig was, opnieuw kon opbrengen. De schoenmakerszoon stond op de lijst van deserteurs die voortvluchtig waren. Het tumult laaide op tot een volksopstand nabij De Gouden Adelaar in de Brugstraat. Meer weten over de hoofdrolspelers en de procesgang? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Juni 2015:
Uit recent onderzoek blijkt dat het huis Den Hemel niet gelijk is aan het huidige pand Kraanpoort 1. In weerwil tot eerdere publicaties stond de woning van burgemeester J.B. Sijben enkele huizen verderop. Het hoekhuis zelf stond in 1780 nog op naam van Adam van den Weegh en werd vervolgens vererfd op diens neef Willem. De Hemel van raadsheer M.A. Sijben werd al in 1736 genoemd en was toen het tweede huis vanaf het straatje langs de stadsmuur. Datzelfde blijkt ook uit diverse lijsten rond 1800. Meer weten? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Mei 2015:
Het artikel over de Hoefsmeden-familie Janssen werd al eerder gepubliceerd in het Jaarboek 2000 van de Heemkundevereniging Roerstreek. Nu op internet. De tekst is vrijwel hetzelfde gebleven. Alleen zijn er enkele afbeeldingen aan toegevoegd. Godefridus Janssen kwam vanuit Karken naar Vlodrop, om daar als hoefsmid de kost te verdienen; net als zijn vader en grootvader voorheen kundig het ijzer hadden gesmeed. Het vak werd ook hier in Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch en Sint-Odiliënberg van vader op zoons en kleinzoons enkele generaties voortgezet. Naderhand ook als bankwerker en aanverwante beroepen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link.

April 2015:
De Bosserhof op de grens van Echt en Maasbracht met zijn landerijen aan weerskanten van de limietweg heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Vooral in de tijd dat de gereformeerde opstandelingen plunderend en moordend tekeer gingen en weldra een eigen staat stichtten, wars van de bemoeienissen van de Spaanse koning. De kartuizers van Roermond hebben de gruweldaden aan den lijve ondervonden. En toen de Spaanse troepen de vesting Stevensweert opnieuw hadden heroverd, bleef er van de Bosserhof niet veel meer over. Dat waren de donkerste jaren uit het verleden van deze boerderij. Het zou nog wel enkele generaties duren vooraleer keizer Jozef II de kloosters liet sluiten. Meer weten? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de bewogen jaren van Bosserhof.

Maart 2015:
Willem Helwegen op De Lyllaerd te Linne, de gebroeders Kempkens op Munnichshof, molenaar Scholten uit Merum en meer anderen waren hem al voorgegaan. In 1624 kocht Johan Joosten een huis op de hoek van de Oliestraat. Naderhand blijkt dat we te doen hebben met Jan Joosten, alias Keuben, ofwel de (laatste) pachter op de Keubenhof te Herten. In 1646 verkocht hij het huis, mogelijk wegens zijn verhuizing naar Neer. Wat betreft het aantal pachters die een huis in de stad hadden gekocht, staat de teller nu op 8. Het dreigende krijgsgewoel van de 80-jarige oorlog kan hun motief daartoe zijn geweest. Meer hierover? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link.
Febr. 2015:
Gedurende generaties een van de vooraanstaande nachtherbergen in de binnenstad van Roermond, het huis In de Stadt Emmerick, kortweg De Emmerick genoemd. Het grondplan is ook nu nog grotendeels gelijk aan de toestand van voor 1671. Voorheen was de gelijknamige herberg gelegen op de hoek van de Markt naast de St. Joostput. In 1650 verhuisden de huurders naar een eigen pand in de Neerstraat. De naam verhuisde mee, met de inboedel, en mogelijk met de stamgasten en klantenkring. Tot die tijd stond deze herberg onder de bescherming van De Zoete Naam Jezus. Hier alvast een aanzet in de geschiedenis van het gebouw en de bewoners. Meer weten over het verre verleden van dit statige huis in de Neerstraat? Klik dan op de afbeelding hiernaast.
Januari 2015:
Noem het huis Het Witte Peerdt, zo U wilt, of geef het huis de naam van Het Eenhoorn, maar span de dieren niet voor De Kar. Beide namen komen voor met betrekking tot het gotische huis in de Brugstraat. Het huis zal die namen niet lang gedragen hebben, maar ze staan allebei vermeld in de stukken over het pand nr. 7. De oudst bekende eigenaar was Merten Martels, mede-eigenaar van de Hellmolen. Gedurende enkele jaren stond het pand op naam van de gerechtsbode Peter Scherpkens, die het in 1625 doorverkocht aan Hendrick Kindt, marktschipper. Uiteindelijk verkopen zijn erfgenamen het huis aan Jenne Abrahams, de weduwe Severijns uit Ool, die er is gaan wonen tot haar overlijden in 1729. De elkaar opvolgende eigenaars waren tot het eind van de 18e eeuw andere burgers dan tot nu toe werd aangenomen. Meer weten over het verleden van het gotische huis? Klik dan op de foto hiernaast.
Januari 2015:
Een oud Roermonds liedeke uit begin 17e eeuw, over een mooi meiske, Jenneke Bres, die de mannen het hoofd op hol bracht. Vooral kapitein Petit, nog maar net weduwnaar, was dol op haar. Dat was algemeen bekend. En een iemand schreef er een liedje over. Mogelijk had hij ook al een passend deuntje in zijn hoofd. Jammer genoeg weten we niet hoe het afliep. Werd de anonieme dichter gestoord in zijn rijmelarij, of heeft hij zich bedacht en het liedje daarom niet afgemaakt? Naam en toenaam werden genoemd. Enkel een verzinsel zal het dus wel niet geweest zijn. Maar wat dan wel? Meer weten over het lied van Jenneke Bres, ondeugend meisje Jenneke Bres...? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

- de meanderende Roer te Lerop -

Dec. 2014:
Het gotische huis in de Brugstraat, waar tegenwoordig het bordje "De Kar" op de voorgevel prijkt, is niet het gelijknamige huis uit de 17e eeuw. Herberg In Den Karre lag in die tijd namelijk twee huizen verderop richting Brugpoort, tussen De Helm (rond 1650) en het pand van de waardin in Nijmegen (rond 1600), waar sinds 1575 Marie van Loosen de scepter zwaaide. Haar broer Leonardt van Loosen had bij de erfdeling het lot van De Kar getrokken. Het was naderhand diens kleinzoon, de brouwer Jan van Loosen, getrouwd met Margriet van Den Ancker, die naderhand ook voornoemde buurhuizen wist te kopen. Deze familie van brouwers en herbergiers bezat meerdere huizen in de stad. De kinderen kregen een grote bruidschat mee in het huwelijk. Het brouwhuis De Karre werd van generatie tot generatie doorgegeven. Meer weten over het aloude huis De Karre en andere herbergen uit het 17e eeuwse Roermond? Klik dan op de foto hiernaast.

Okt. 2014:
Hier kunt U zich inschrijven voor een historische stadswandeling door het 17e eeuwse Roermond. Verzamelpunt is herberg De Zwarte Ruyter te BuitenOp. Vanaf De Hulk aan de Kraanpoort passeren we De Zwaan en De Helm, waar later De Zwarte Adelaar uithing, en bezichtigen we De Waag op de hoek van het Visserstraatje. Via De Rodeborg komen we op de Markt. We passeren de Grauwe Thoren en lopen meteen door naar de herberg In den Emmerick. Vandaar naar De Boon en De Peerboom, waar voorheen De Apotheker van de joffers Van Cruchten was gevestigd. Bij De Moriaan slaan we af richting Varkensmarkt en visiteren aldaar het logement De Drie Kronen, met het huis De Beer. Bij Het Duifke steken we de weg over naar De Otter. De wandeling gaat verder langs De Buidel, Het Hoefijzer en De Kroon terug richting Markt. Achter de Vleeshal ligt Het Gouden Hoofd en Het Eenhoorn. Voorbij de herengaffel passeren we het huis De Kraick. Via De Vier Heemskinderen en De Wolfskeel komen we tenslottte bij De Alde Apteeck tegen het kerkrooster, waar we nog snel een blik werpen op het huis van De Zeven Getijden. Op de andere hoek van het Visserstraatje ligt herberg De Vos, het verzamelpunt voor de volgende historische wandeling. Meer informatie? Klik op de foto hiernaast.

Aug. 2014:
De families Hoeufft, Wassenberg en van Wessem waren nauw met elkaar verwant en deelden elkaars erfgoederen van generatie op generatie. Hun gemeenschappelijke nazaten komen we o.a. tegen in Dordrecht, Utrecht, Arnhem en andere steden in de Republiek der Verenigde Staten van Nederland en daarbuiten. Ondertussen zijn er nieuwe gegevens bekend aangaande de relatie tussen de families Beeck en Wassenberg en hun erfgoederen in Roermond en omgeving, over de Schroeverhof te Merum, de Breewegshof te Linne, de hof op gen Schluyss onder Melick en de Hoeufftshof in het dorp Maasbracht. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
De hof Heijsteren in de Linnerweerd: van bouwhof tot buitengoed. Over de herkomst van deze pachtboerderij, waar eind 18e eeuw een heus kasteel aan werd toegevoegd. Rond 1700 stond de boerderij op naam van schout Langenacker en vervolgens diens weduwe, die vastberaden de zaken met haar pachters en met de bestuurders van Linne regelde. Na haar overlijden kwamen de erfgenamen van heinde en verre naar de bisschopsstad om haar nalatenschap te gelde maken. Hier alvast een voorlopig verslag tot de Franse Tijd. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
Uit het verleden van het voormalige Christoffelhuis, ofwel Lindanusstraat 5. Een voorlopig verslag van twee eeuwen familie- en bewoningsgeschiedenis van het statige herenhuis aan de Hoge Heghstraat in Roermond, dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Nieuw herrijzend uit de as na de grote stadsbrand. Over rijkdom en verval, huwelijk en gezin. Over jonkers, raadsheren en advocaten. Een landscholtis die steeds meer in de schulden raakte en het huis binnen enkele jaren weer moest verkopen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
Tijdens een bezoek aan Roermond leerde jonker deVooght zijn aanstaande bruid kennen. De familie van Agnes Lindtgens vertrouwde hem niet en verzocht de bisschop om het stel geen losbrief voor een huwelijk te geven. De jonker was immers al getrouwd! De twee zochten hun onderkomen op de boerderij die Agnes uit erfenis van haar ouders was toegevallen: op Lintjeshof aan het Gebroek te Maasniel. Daar besloten zij naar het kasteel van de jonker in de Haspengouw af te reizen. In de zomer van 1712 werden beiden in de echt verbonden. Wat kon er nu nog misgaan? Hun huwelijksgeluk bleek echter van korte duur te zijn...
Nieuwsgierig? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Mei 2014:
Ook het artikel over het Steenhuis is ondertussen toegevoegd aan de reeks over Lerop. Met nieuwe gegevens, die opgedoken zijn uit verder archief-onderzoek en met ingekleurde kaarten en tekeningen van de bezittingen in de loop der tijden. Over de pachters die op de boerderij hebben geboerd en over die mooie zomerdag, die zo tragisch eindigde... Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de start-pagina over de serie.
Ook is nu de herkomst van de sluitsteen boven het poortje bekend.
Mei 2014:
De artikelen over Lerop, voorheen gepubliceerd in de jaarboeken van de HV-Roerstreek, komen voor en na terug op deze website. Deels in gewijzigde vorm en met aanvullingen uit nieuw onderzoek. De eerste aflevering gaat over de leen- en laathof Jongenhof, met tal van kaartjes en stambomen. Verder met een gedetailleerde kaart uit omstreeks 1730 en een uitgebreide beschrijving van de laathof uit 1662. Een klik op de foto hiernaast maakt een link naar de start-pagina over de serie. Op de pagina "Uitgebreide Inhoud" worden de nieuwe aanvullingen telkens weergegeven met directe links.
Mei 2014:
De geschiedenis van de Breewegshof te Linne gaat terug tot midden 14e eeuw. In het verlengde van dit leengoed lagen tot aan hoeve De Waerd nog enkele landbouwgoederen, die gedurende de 18e eeuw voor en na verdwenen zijn. De grond raakte uitgeput. Namen als het Lillaers broek en De Waerd getuigen dat het ooit betere grond was met plaats voor een boerenhofstee, zoals op het Leilaer en de hof op Hobert. Hier een verkenning naar Middeleeuwse bewoning op de Linnerhei. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.

April 2014:
Lange tijd hebben Ploegshof en Heijstershof in de Linnerweerd eenzelfde geschiedenis gekend wat betreft de bezitters van deze pachtboerderijen. Eind 17e eeuw kwam daar verandering in. Voor de eerstgenoemde hoeve braken al gauw moeilijke tijden aan. De bouwhof werd met schulden beladen en raakte in verval. De nieuwe eigenaar, syndicus Meijer uit Roermond heeft de oude timmer nieuw laten opbouwen en het grondbezit verder uitgebreid. In 1830 werd de boerderij opgekocht door burgemeester Janssens op Ravenburg. Nieuwsgierig? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Febr. 2014:
Het verborgen verleden van de pachtboerderij Ravenhof tot het voorname woonhuis Ravenburg in de Linnerweerd opnieuw onderzocht en beschreven. De geschiedenis kon verder ingekleurd worden. Ook het onderzoek naar het verleden van Ploegshof en Heijstershof vordert gestaag. Verwacht hier geen sprookjes over middeleeuwse burchten etc. Meer weten over de bouwhof van jonker Rave tot pakweg 1900? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Jan. 2014:
Eindelijk hebben de archieven hun geheimen prijsgegeven en kan nu ook de geschiedenis van de bouwhoven in de Linnerweerd beschreven worden. Het verre verleden van Heijstershof, Ravenhof en Ploegshof in woord en beeld. Een blik voorbij torens en transen. Hier alvast de inleiding daartoe. De afzonderlijke verhalen zullen spoedig volgen. Nieuwsgierig? Klik dan op de foto links voor meer informatie en een kaart uit 1750. (Rechts: het "segel van het dorp Lin", gedurende een groot deel van de 18e eeuw in gebruik; o.a. 1709 en 1784).

- mensen poseren op het bruggetje over de Nieler beek op de weg naar Elmpt -
 
  NAAR OUDERE PAGINA'S (MAAR NOG STEEDS UP TO DATE)