ODILIëNBERG
Lijst der Schepenen
Het Berger Reutje
Gulickerweg
Hoosden Lerop

FAMILIE-ALBUM


ROERMOND

Huisnamen
De Brugstraat

De buurtschap Roer

KLOCKENSLAGH
1. Maasniel
2.
Herten
3.
Linne
4. Varia

Contact.
Gastenboek
Welkom

NB Ondanks de hardnekkige vermelding "mail delivery failed", zijn de mails steeds op het contact-adres aangekomen, en vervolgens beantwoord. De melding van mail delivery system gewoon negeren dus. De mailbox is nog lang niet full!

Op deze website de geschiedenis van buurten en dorpen, van families, boerderijen en huizen tussen Roer en Vloot.

De eerste hoofdmoot bestaat uit een serie artikelen over de buurtschap het Reutje. Meerdere (oud-)inwoners hebben daartoe familiefoto's van vroeger ter beschikking gesteld.
De
lbuurtschaplRoerlkomtluitgebreidlaanlbodlopldezelsite.

Artikelen over 'Berg zelf blijven volgen, met lijsten en tabellen.
Ook worden nieuwe pagina's over Maasniel en Herten toegevoegd.

Over Linne staat ondertussen ook alweer het een en ander op deze website.


UITGEBREIDE INHOUD

met directe links naar de pagina's

Wapenbroeders COX gastpagina

Linksboven: Luikse speelkaart uit proces Hof van Gelder, Roermond 1714.
Midden-boven: boerderij in het Reutje; onderliggende afbeelding: buitenhuis Hoosden.
Rechts: kapelletje Rijksweg Linne; onderliggende afbeelding: kaart van Roer midden 17e eeuw, detail.

NIEUW OP DEZE WEBSITE: ................. ... . . . . . ..............................

April 2019:
In de 19e eeuw woonde in Herten veldwachter Dijcks. Hij is ook mandenmaker geweest, evenals zijn broer in Linne, maar deze was meestal als Maasschipper onderweg. In dit opstel gaat het over hun afkomst en nakomelingen in Linne, Roer, Herten en Swalmen. De familie is afkomstig uit het Duitse Havert en heeft zich via Linne verder verspreid. Het zijn de nakomelingen van Leonard Dycks uit diens tweede huwelijk met Maria Josephina Timmermans. Dit artikel is eerder opgenomen in Jaarboek '93 van Heemkunde Vereniging Roerstreek. De tekst is letterlijk hetzelfde gebleven en enkel met nieuwe data aangevuld. Een klik op de afbeelding geeft een directe link met de pagina.

April 2019:
Rond 1600 was de naam van De Gouden Leeuw verbonden aan een herberg in de Swalmerstraat. Twee eeuwen later was een gelijknamig hotel gevestigd in de Neerstraat aan het Klein Bergske. Toen nog een bescheiden onderkomen voor de gasten. Het heeft nog wel enkele decennia geduurd van zeg maar 1770 tot 1840 vooraleer het hotel zijn definitieve vorm had gekregen. Telkens werd een aanpalend pand erbij getrokken. Dan eerst kon het hotel tot volledige bloei komen, om zijn vaak vooraanstaande gasten te ontvangen en om plaats te bieden aan jaarfeesten en congressen. Nadien, in de twintigste eeuw kreeg het gebouw andere functies toebedeeld. Meer weten over de geschiedenis van De Gouden Leeuw? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link.
Februari 2019:
De zoektocht naar het huis Die Fonteyne in de Neerstraat bleef lang vruchteloos. In de oude archiefstukken worden de huizen onder aan de Markt nog gesitueerd als in de Neerstraat, die doorloopt tot aan het Pelserstraatje en tot "aan minderbroeders". Aanvankelijk werd gedacht dat het huis heeft gestaan in de buurt van de pomp in de Neerstraat. De huizenlijst uit 1677, opgemaakt ten dienste van de inkwartieringen van vreemd legervolk, gaf de doorbraak. De notulist volgde een bepaalde route van huis naar huis. Sommige panden waren daarbij een vast orientatiepunt. Dan blijkt, dat het gezochte huis elders in de Neerstraat heeft gestaan.
Maar dan nog bleek het nodig om ook de panden links en rechts bij het onderzoek te betrekken. Huizen werden opgedeeld of samengevoegd. Om de lijn naar de moderne tijd te vervolgen, zijn deze buurhuizen eveneens opgenomen in het opstel. Was De Fonteyn begin 17e eeuw een doorsnee herberg, twee eeuwen later was het pand de halteplaats van de postkoets richting Weert en Eindhoven en oostwaarts naar Gladbach. Meer weten? Klik op het fonteintje hiernaast voor een directe link.
Nov. 2018:
Opnieuw geeft een erfeniskwestie ons enig inzicht in familieverhoudingen van omstreeks 1600. In dit geval ging het om de naaste erfgenamen van schoenmaker Coen Febus in de Steeg. Waren dat de kleinzoons van zijn neef en naamgenoot in de Brugstraat, die omstreeks 1560 bij het kiezelrapen was verdronken. Of was het de zoon van diens broer Joost in Leeuwen? Het huis in de Brugstraat werd verkocht aan Dirck van Leeuwen, schoenmaker, evenals buurman Nunhems. Dirck en zijn vrouw Thoniske van Hattem zaten goed bij kas. Evenals de nazaten Nunhems en die van schoenmaker Bordels. Meer weten over het voormalige pand Brugstraat 3? Klik op de schoenmakersleest hiernaast.
Juli 2018:
Lange tijd stond het huidige pand Brugstraat 2 op naam van de barbier Jan Janssen Truytwijn uit Keulen. Nadien werd het huis binnen de familie enkele generaties, zo'n twee eeuwen lang -met een korte onderbreking- vererfd. Het huis was in juni 1600 door Truytwijn aangekocht en naderhand in 1675 door zijn drie kleinkinderen doorverkocht. Tien jaar later kocht Irmgard Truytwijn het huis terug. Toen de directe erflijn was uitgestorven, ging het huis over op de kleindochters van edelsmid Johan Puytlinck en Marie Truytwijn. Ook deze tak stierf uit met het overlijden van hun kleindochter in 1804. Meer weten over Truytwijn en zijn erfgenamen, klik dan op de afbeelding links.
Juni 2018:
Terwijl Ravenshof, de Ploegshof en Heijsteren in de Linnerweerdt in het verleden steeds meer grondbezit verwierven, verkochten de erfgenamen van de vierde pachthof meer en meer land gedurende de 17e eeuw. De boerderij stond toen op naam van de familie Rhoe van Obsinnich. Het jaartal 1460 kon wel met dit grondbezit verbonden worden, zonder evenwel man en paard te noemen. Nu is er van het archief van de schepenbank Linne niet veel meer over. De gerichtsprotocollen tussen 1661 en 1740 zijn eveneens minder scheutig. Toch is er links en rechts nog wel het een en ander te achterhalen over de bezitters en de latere eigenaars van de boerderij. Ook kon nevenstaande schepenzegel van rond 1600 gelinkt worden met een korencijns op het goed. Voor een directe link, klik op de schepenzegel hiernaast.
Juni 2018:
Het huis staat tegenwoordig geregistreerd als
Marktstraat 24. Met nummer 22 vormt het pand gelijkvloers één ruimte, maar niet samen onder één dak. In aloude tijden was het hoekhuis gericht op de Brugstraat en werd in 1624 dan ook vanaf de Brugpoort gesitueerd "op die Brughstraet eyndt". Ook in de overige akten tot 1800 sprak men steeds van het huis op Brughstraeten-oirdt. Van hieruit ontvouwde zich de stad, de Neerstraat af, of richting Markt, dan wel het Bergske op. Het was een groot huis, gezien de koopsom van 1235 rijksdaalders die er in 1603 voor betaald werd. Hier woonde toen het gezin Hacken-Cocx. Merten Hacken was mede-officier van Zijne Koninklijke Majesteits tollen en licenties op de Maas. Meer weten over het pand en de bewoners, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Mei 2018:
De naam van De Pauw kwam in Roermond als huisnaam enkele keren voor, zij het telkens in een andere periode. Het oudst was de gelijknamige herberg (tot 1603) achter de Muur, nu Roersingel, rechts van de Brugstraat. Vervolgens was de naam van De Pauw (1660) verbonden met het huis op de hoek van de Markt aan de St. Joris-put, voorheen De Emmerick genoemd. Ten slotte voor en na 1700 stond een herberg aan het eind van de Steenweg (nu nr. 23) onder het teken van De Gulden Pauw. Het wijnhuis De Pauw concurreerde met de uitspanning van De Drie Kronen op de Varkensmarkt. Maar slechts voor korte tijd. Over de geschiedenis van dit pand, met het naast gelegen klein huis, nr. 25, verhandelt bijgaand opstel. Meer weten over het pand en de bewoners, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Apr. 2018:
Huis en brouwerij De Croon heeft een oude en lange geschiedenis. Het pand lag op de hoek van het Begijnenstraatje. Nu is dat Minderbroedersstraat 2. In 1517 woonde hier Peter in Die Croen. Pas in 1581 is daadwerkelijk sprake van een brouwerij en dat blijft zo van generatie op generatie tot de verkoop in 1883. De brouwketel met bijbehorende spullen werden telkens met het huis meeverkocht. Was het aanvankelijk een hoekhuis met brouwerij, in de loop van de tijd werd het geheel verder uitgebreid met schuur, stalling en tuin. Het straatje werd een opvaart en het hoekpand ernaast werd er naderhand bij betrokken. Het pand is vooral bekend als het atelier van beeldhouwer Jos Thissen rond 1900. Meer weten over bierbrouwerij De Croon, klik dan op de afbeelding hiernaast.
Febr. 2018:
De Poortskamp als straatnaam te Linne is vernoemd naar een voormalige kamp midden in het dorp, globaal tussen de Marktstraat en de Visserstraat. De naam verwijst naar de eigenaar begin 18e eeuw. In het bunderboek van 1719 genoemd als: den heer Poorts Camp. Het betrof Jan Albert Portz, advocaat te Roermond, gehuwd met Maria Ververs. De kamp was afkomstig van haar voorouders. Aan de kamp was een boerderij verbonden, die door het echtpaar werd verpacht. Meer over deze kamp en de eigenaars en de uiteindelijke opdeling in de 19e eeuw is te lezen via een link op de afbeelding.

Aug. 2017: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 02-06-2018
De stadsherberg In 't Hertzhoirn komt in de archieven al voor midden 16e eeuw, nog voor de eerste grote stadsbrand van 1554. Ruim een eeuw later verdwijnt de naam langzaam in de vergetelheid. De herberg lag aan het eind van de Neerstraat, nu is dat de Marktstraat, tegenover de zoutmarkt. In diverse stukken sprak men van: "(onder) aan de Markt". Meer nauwkeurig: rechts naast het Spiesengatske, ofwel Marktstraat 6. Midden 16e eeuw werd Arnt in 't Hertzhorn genoemd als herbergier en eigenaar. Meer weten over de zoektocht naar nachtherberg Het Hertshoorn? Klik dan op het hertshoorn links.

Apr. 2017: . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 09-02-2019: nr. 10-12
De Gouden Adelaar, De Helm, Het Eenhoorn, De Karre, De Ster, In Nimegen. Deze en andere huizen komen aan bod in "Vizier op de Brugstraat".
Er wordt gepoogd van elk pand de periode vanaf de eerste grote stadsbrand in 1554 tot de opmaak van het kadaster midden 19e eeuw te beschrijven, zoveel als de archieven erover kwijt willen. Hier woonden de lakenkoopman, de brouwer, bakker, kolenhandelaar, maasschipper en winkelier naast elkaar. Sommigen als huurder. De familie Loosen had hier wel drie, vier huizen op rij. In het begin van de 19e eeuw was het brouwer Seipgens, die in de Brugstraat zijn woonhuis en bedrijfsgebouwen had. Oorspronkelijk waren dat vier huizen op rij. Met burgemeester "Claes Martels in de Brugstraat" krijgen we ook de bouwer van het gotische huis in 't vizier.
Nov. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 10-04-2017
Verdwenen stadsbeeld aan de Minderbroederskerk. De twee huizen naast de kerk moesten in 1907 wijken voor de huidige P. Vogelstraat tussen de Zwartbroekstraat (foto) en de Minderbroederssingel.
Het minderbroedersklooster werd in 1797 opgeheven en de kloostergebouwen met de kloostertuin werden in 1809/11 openbaar verkocht. Van de kloostergebouwen bleef niet veel over. De huizen op de foto werden omstreeks 1833 nieuw getimmerd op oude fundamenten door herbergier Ubben, die de goederen kort voordien bij openbare verkoop had verworven. Meer weten over de huizen en de bewoners? Een klik op de foto hiernaast geeft een link naar de pagina.
Okt. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 20-10-2016
Van het archief van de schepenbank Linne is weinig bewaard gebleven. Het onderzoek naar de verkoop van het goed Heijsteren in de Linnerweerd eind 18e eeuw liep daarom op niets uit en was slechts deels te reconstrueren. Tot de boerderij behoorden ook percelen onder Maasbracht, onderdeel van de schepenbank Echt. In dat archief staat de verkoop uitgebreid beschreven. Het geeft tevens antwoord op andere vragen, zoals over de laatste telg uit het geslacht Raeve als eigenares van Ravenshof en over de afkomst van pachter Simon Corsten op Jongenhof te Lerop. Het zoeken gaat verder. (Met dank aan mevr. E. Dirks-Jessen te Stevensweert voor de vriendelijke informatie.)

Okt. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 06-10-2016
Zondvloed-achtige toestanden dreigden voor de inwoners binnen de vier valderen. Een deel van de doorgaande weg was toen al door het onstuimige water weggespoeld. Nu dreigden niet alleen de huizen onder in het dorp, maar zelfs de kerkberg door de Roer te worden afgedreven. Het water stond al tot aan het kerkhof. De naburen van Sint-Odiliënberg vreesden het ergste. Het gevaar kwam van de overkant. De schuldige was "de ritmeester van Melick". Die had het zelfs gewaagd, terwijl de meeste dorpelingen met de pastoor in devote processie naar de Kapel van O.L.Vrouw int Zand onderweg waren, de oeverversterkingen te laten afbreken, waardoor het water van de rivier niet meer was te temmen en hele landerijen in zijn stroom meevoerde. Meer weten over dit grensgeschil tussen die van Berg en de ritmeester? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Sept. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 25-09-2016
In zijn tijd behoorde de uitspanning van Den Keijser in de Neerstraat tot de grotere nachtherbergen in de stad. Gedurende zijn eerste huwelijk wist hoefsmid Goert Vossen de ouderlijke woning verder uit te breiden tot een drukbezochte herberg. Naderhand komen al zijn erfgoederen, waaronder de boerderij Keijsershof te Lerop, op naam van Reijner Nijssen en Helena Vossen. Ook het huis naast De Keijser was door hun (schoon)ouders aangekocht. De nachtherberg ging naar hun kleindochter Maria Helena Cuyck, om vervolgens gedurende enkele generaties van moeder op dochter te worden vererfd. Het huis ernaast was overgegaan op de goud- en zilversmid Matthey, in huwelijk met Joanna Nijssen. De familiebanden met de nakomelingen van Maria Vossen, de weduwe Ramakers, bleven sterk gedurende enkele generaties. Voor een directe link naar de nachtherberg en zijn bewoners, klik op de afbeelding hiernaast.
Aug. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 21-10-2016
Voor veel burgers zat er na de grote stadsbrand in 1665 niets anders op dan hun afgebrande huisplaats te verkopen of met een zware lening te belasten. Voor rentmeester Boschuysen was het de gelegenheid om een groot nieuw huis te bouwen, op de lege huisplek, zoals de stad tot dien nog niet gekend had. Hij had er de middelen voor, gezien de goederen die zijn vrouw mee in het huwelijk bracht. Hoe was het voor die grote brand? Van het verleden resten alleen de verwijzingen uit archiefstukken, die aan de brand ontsnapt zijn. Terug dus naar de tijd van Den Gulden Valck in de Neerstraat.
Mei 2016: . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 03-10-2016
Van de hoed en van de rand. Hoe kijken wij terug op het plaatselijk verleden? Wordt streekgeschiedenis gedomineerd door de landsgeschiedenis? In alle Ernst, hoe kan de een de geschiedenis ingaan als heulend met de vijand, en de ander als held geëerd worden, terwijl hij notabene onze voorouders de stuipen op het lijf heeft gejaagd? Ooit gehoord van de Burgemeester Peter Bosmanstraat? Nee? Maar waarom niet? Mogelijk ligt het antwoord verscholen onder de hoed van Ernst.
Maart 2016:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 15-09-2016
Zijn schilderijen hangen verspreid over meerdere musea en privé-verzamelingen. Over hemzelf is weinig bekend. Er zijn geen verslagen van zijn verblijf in de diverse kunstcentra en een lijst van opdrachtgevers heeft hij niet nagelaten. Niets over zijn leermeesters die hem geïnspireerd hebben en hem de kneepjes van het vak hebben geleerd. Toch is er wel wat meer te zeggen over de Roermondse kunstschilder Christoffel Puytlinck. Zijn afkomst en zijn huwelijken, het ouderlijk huis waar hij gewoond heeft, de verwantschap met "neef" Jan Frans Douven, die bij hem in de leer is geweest, en zijn juiste sterfdatum. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.
Maart 2016:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 09-03-2016
In de lijst van huisnamen mogen De Dry Coningen niet ontbreken. Het beroep van de bewoner, die zijn huis in de Schoenmakersstraat deze naam gaf, is niet bekend. Maar hij had wel een speciale reden om juist voor deze naam te kiezen. Ook nadien bleef de gevelsteen verwijzen naar de drie wijzen uit het oosten. De steen hiernaast prijkt nog niet zo lang tegen de voorgevel van het pand Steegstraat 7B. Meer weten over Caspar, Melchior en Balthasar? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Maart 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 24-08-2016
In het verleden, toen er nog geen huisnummers waren, gaven de bewoners hun huis een naam, die zij kenbaar maakten door een duidelijk zichtbaar uithangbord of gevelsteen. Vooral in de Neerstraat, waar veel kooplieden, brouwers en herbergiers hun nering hadden. Daar hing De Gouden Valck uit, nu bekend als de Stenen Trappen, en enkele huizen verderop stond het huis In De Marienborgh. Van de bewoners eind 16e eeuw is niet meer te achterhalen hoe ze heetten. In de akten werden ze steeds naar het huis vernoemd, ook toen ze er niet meer woonden. In die tijd en nog lang daarna was het een bekend brouwhuis en de elkaar opvolgende brouwmeesters ging het goed voor de wind. Het geld werd belegd in andere huizen en landerijen buiten de stad. Meer over het wel en wee van de bewoners In de Marienborgh is te vinden via de link hiernaast.

Febr. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 29-02-2016
Hij was niet zomaar een lakenkoopman. Voor de welgestelde afnemers had Pierre Mariat ook dure kanten stoffen met patronen naar de laatste mode. Hij had zich in Roermond gevestigd in de Swalmerstraat tegenover het oud-Baerlo's huis. Ruim een eeuw daarvoor stond een deel van het pand nog bekend onder de naam van De Gouden Leeuw. Mariat's handel en wandel ging gepaard met grote schulden en na zijn overlijden werd beslag gelegd op huis en meubels. Nu is in het pand het Gemeente Archief Roermond gevestigd, dat dit jaar zijn 150-jarig jubileum viert. Hierop vooruitlopend alvast een kijkje in het verleden van Swalmerstraat 12. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.

Febr. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 20-02-2017
Voorheen sprak men van het Visserstraatje, vanaf de tweede helft 18e eeuw St. Nicolaasstraatje genoemd. In 1734 werd voor het eerst verwezen naar de herberg waar Sint Nicolaas uithing en waar de weduwe Pendris de scepter zwaaide. In die tijd was dat het derde huis vanaf de hoek bergopwaarts. Ook in de daaropvolgende generaties stond het huis open als herberg onder de bescherming van de patroon van schippers en huurvaarders. Maar zoals bekend, hadden die hun gaffel in het huis bovenaan de straat op de hoek van de Kraanpoort. Het verhaal van Sint Nicolaas is te vinden op de pagina over huisnamen in de binnenstad. Voor een directe link naar de pagina, klik op de afbeelding hiernaast.

Jan. 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 12-02-2016
Tegenwoordig staat het huis bekend onder de naam Au Cheval Blanc, met het jaartal 1767. Toch komt die naam in de overdrachtsboeken uit die tijd niet voor. Twintig jaar later spreekt men nog steeds van het huijs genaempt Het Wit Peerdt. Hendrik Coelmont had die naam overgenomen van zijn schoonmoeder zlgr., de weduwe Severijns uit Ool. Zij had die naam gegeven aan haar huis in de Brugstraat (nr. 7). Omdat de papieren van generatie op generatie werden doorgegeven, is de geschiedenis van het pand Marktstraat 18 terug te volgen tot in de 15e eeuw. Meer weten over Het Witt Peerdt? Klik op de afbeelding voor een directe link naar de pagina.
Dec. 2015:
De aloude heerbaan van Maastricht naar Roermond liep bij Linne dwars door het dorp. Men kan ook zeggen, dat het dorp is ontstaan langs deze doorgaande weg. Nu loopt die weg bij de Oever stuk op de Lus van Linne. Deze meander van de Maas was in het verleden een hindernis voor de scheepvaart, maar ook een onderbreking van de doorgaande weg. Ooit, toen de Lus van Linne nog maar een lusje was, liep de weg door tussen het Neervelt, de Schroef en anderzijds de Linner Ohe, die tot aan de Slaeijen in Ool reikte. Hier een poging tot reconstructie van dit traject van die eeuwenoude heerbaan. Met een oude kaart, herontdekt. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een frisse duik in de Maas.
Okt. 2015:
Naast een gedegen archeologisch onderzoek betreffende het pand Munsterstraat 10 werd ook onderzoek gedaan naar de voormalige eigenaars van het pand door de eeuwen heen. Dit vond in 2006 zijn beslag in een cultuurhistorische analyse, onder de titel "Van Stadswoning tot Schilderijenkabinet". Dit rapport is niet in boekvorm uitgegeven, maar staat wel onder die naam grotendeels op internet, voor iedereen toegankelijk. Bij nader onderzoek bleef van het historisch verslag weinig heel. Zoveel missers gaan uiteindelijk een eigen leven leiden. Daarom hier op deze pagina een andere versie van het verhaal. Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor de alternatieve versie.
Sept. 2015:
Van 1680 tot zijn overlijden eind 1699 was Johann Franz Desiderius, Fürst von Nassau-Siegen, stadhouder van het Overkwartier, namens de koning van Spanje als hertog van Gelre. Het is nog een heel gedoe geweest om voor deze prins een passende woning te vinden. Na de stadsbrand van 1665 bestond de herbouw van Het Prinsenhof alleen nog maar uit papieren plannen. Het huis dat de heren Staten van het Overkwartier voor de prins als alternatief hadden gekocht, beviel hem allerminst. De eigenzinnige vorst heeft toen het huis van postmeester Dulcken aan de Markt gekraakt. Daarna verhuisde de prins met zijn gevolg van het ene naar het andere huis, totdat hij in april 1684 Roermond verliet en op het Prinsenhof te Venlo is gaan wonen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.

Aug. 2015:
Zelf hebben ze naderhand hun aandeel in het oproer van die zondagavond zo klein mogelijk gehouden. Aanvankelijk werd Christoffel Puytlinck, den schildenaer, als hoofverdachte genoemd, die er lustig op los geslagen zou hebben. Dan blijkt, dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Het was Jacob Beeck, de zoon In Die Reijp, geweest die het paard van de vaandrig staande had gehouden. Hij wilde voorkomen dat deze Reijner Beckers, die voortvluchtig was, opnieuw kon opbrengen. De schoenmakerszoon stond op de lijst van deserteurs die voortvluchtig waren. Het tumult laaide op tot een volksopstand nabij De Gouden Adelaar in de Brugstraat. Meer weten over de hoofdrolspelers en de procesgang? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Juni 2015:
Uit recent onderzoek blijkt dat het huis Den Hemel niet gelijk is aan het huidige pand Kraanpoort 1. In weerwil tot eerdere publicaties stond de woning van burgemeester J.B. Sijben enkele huizen verderop. Het hoekhuis zelf stond in 1780 nog op naam van Adam van den Weegh en werd vervolgens vererfd op diens neef Willem. De Hemel van raadsheer M.A. Sijben werd al in 1736 genoemd en was toen het tweede huis vanaf het straatje langs de stadsmuur. Datzelfde blijkt ook uit diverse lijsten rond 1800. Meer weten? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Mei 2015:
Het artikel over de Hoefsmeden-familie Janssen werd al eerder gepubliceerd in het Jaarboek 2000 van de Heemkundevereniging Roerstreek. Nu op internet. De tekst is vrijwel hetzelfde gebleven. Alleen zijn er enkele afbeeldingen aan toegevoegd. Godefridus Janssen kwam vanuit Karken naar Vlodrop, om daar als hoefsmid de kost te verdienen; net als zijn vader en grootvader voorheen kundig het ijzer hadden gesmeed. Het vak werd ook hier in Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch en Sint-Odiliënberg van vader op zoons en kleinzoons enkele generaties voortgezet. Naderhand ook als bankwerker en aanverwante beroepen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link.

April 2015:
De Bosserhof op de grens van Echt en Maasbracht met zijn landerijen aan weerskanten van de limietweg heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Vooral in de tijd dat de gereformeerde opstandelingen plunderend en moordend tekeer gingen en weldra een eigen staat stichtten, wars van de bemoeienissen van de Spaanse koning. De kartuizers van Roermond hebben de gruweldaden aan den lijve ondervonden. En toen de Spaanse troepen de vesting Stevensweert opnieuw hadden heroverd, bleef er van de Bosserhof niet veel meer over. Dat waren de donkerste jaren uit het verleden van deze boerderij. Het zou nog wel enkele generaties duren vooraleer keizer Jozef II de kloosters liet sluiten. Meer weten? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de bewogen jaren van Bosserhof.

Maart 2015:
Willem Helwegen op De Lyllaerd te Linne, de gebroeders Kempkens op Munnichshof, molenaar Scholten uit Merum en meer anderen waren hem al voorgegaan. In 1624 kocht Johan Joosten een huis op de hoek van de Oliestraat. Naderhand blijkt dat we te doen hebben met Jan Joosten, alias Keuben, ofwel de (laatste) pachter op de Keubenhof te Herten. In 1646 verkocht hij het huis, mogelijk wegens zijn verhuizing naar Neer. Wat betreft het aantal pachters die een huis in de stad hadden gekocht, staat de teller nu op 8. Het dreigende krijgsgewoel van de 80-jarige oorlog kan hun motief daartoe zijn geweest. Meer hierover? Klik dan op de afbeelding hiernaast voor een directe link.
Febr. 2015:
Gedurende generaties een van de vooraanstaande nachtherbergen in de binnenstad van Roermond, het huis In de Stadt Emmerick, kortweg De Emmerick genoemd. Het grondplan is ook nu nog grotendeels gelijk aan de toestand van voor 1671. Voorheen was de gelijknamige herberg gelegen op de hoek van de Markt naast de St. Joostput. In 1650 verhuisden de huurders naar een eigen pand in de Neerstraat. De naam verhuisde mee, met de inboedel, en mogelijk met de stamgasten en klantenkring. Tot die tijd stond deze herberg onder de bescherming van De Zoete Naam Jezus. Hier alvast een aanzet in de geschiedenis van het gebouw en de bewoners. Meer weten over het verre verleden van dit statige huis in de Neerstraat? Klik dan op de afbeelding hiernaast.
Januari 2015:
Noem het huis Het Witte Peerdt, zo U wilt, of geef het huis de naam van Het Eenhoorn, maar span de dieren niet voor De Kar. Beide namen komen voor met betrekking tot het gotische huis in de Brugstraat. Het huis zal die namen niet lang gedragen hebben, maar ze staan allebei vermeld in de stukken over het pand nr. 7. De oudst bekende eigenaar was Merten Martels, mede-eigenaar van de Hellmolen. Gedurende enkele jaren stond het pand op naam van de gerechtsbode Peter Scherpkens, die het in 1625 doorverkocht aan Hendrick Kindt, marktschipper. Uiteindelijk verkopen zijn erfgenamen het huis aan Jenne Abrahams, de weduwe Severijns uit Ool, die er is gaan wonen tot haar overlijden in 1729. De elkaar opvolgende eigenaars waren tot het eind van de 18e eeuw andere burgers dan tot nu toe werd aangenomen. Meer weten over het verleden van het gotische huis? Klik dan op de foto hiernaast.
Januari 2015:
Een oud Roermonds liedeke uit begin 17e eeuw, over een mooi meiske, Jenneke Bres, die de mannen het hoofd op hol bracht. Vooral kapitein Petit, nog maar net weduwnaar, was dol op haar. Dat was algemeen bekend. En een iemand schreef er een liedje over. Mogelijk had hij ook al een passend deuntje in zijn hoofd. Jammer genoeg weten we niet hoe het afliep. Werd de anonieme dichter gestoord in zijn rijmelarij, of heeft hij zich bedacht en het liedje daarom niet afgemaakt? Naam en toenaam werden genoemd. Enkel een verzinsel zal het dus wel niet geweest zijn. Maar wat dan wel? Meer weten over het lied van Jenneke Bres, ondeugend meisje Jenneke Bres...? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Dec. 2014:
Het gotische huis in de Brugstraat, waar tegenwoordig het bordje "De Kar" op de voorgevel prijkt, is niet het gelijknamige huis uit de 17e eeuw. Herberg In Den Karre lag in die tijd namelijk twee huizen verderop richting Brugpoort, tussen De Helm (rond 1650) en het pand van de waardin in Nijmegen (rond 1600), waar sinds 1575 Marie van Loosen de scepter zwaaide. Haar broer Leonardt van Loosen had bij de erfdeling het lot van De Kar getrokken. Het was naderhand diens kleinzoon, de brouwer Jan van Loosen, getrouwd met Margriet van Den Ancker, die naderhand ook voornoemde buurhuizen wist te kopen. Deze familie van brouwers en herbergiers bezat meerdere huizen in de stad. De kinderen kregen een grote bruidschat mee in het huwelijk. Het brouwhuis De Karre werd van generatie tot generatie doorgegeven. Meer weten over het aloude huis De Karre en andere herbergen uit het 17e eeuwse Roermond? Klik dan op de foto hiernaast.

Okt. 2014:
Hier kunt U zich inschrijven voor een historische stadswandeling door het 17e eeuwse Roermond. Verzamelpunt is herberg De Zwarte Ruyter te BuitenOp. Vanaf De Hulk aan de Kraanpoort passeren we De Zwaan en De Helm, waar later De Zwarte Adelaar uithing, en bezichtigen we De Waag op de hoek van het Visserstraatje. Via De Rodeborg komen we op de Markt. We passeren de Grauwe Thoren en lopen meteen door naar de herberg In den Emmerick. Vandaar naar De Boon en De Peerboom, waar voorheen De Apotheker van de joffers Van Cruchten was gevestigd. Bij De Moriaan slaan we af richting Varkensmarkt en visiteren aldaar het logement De Drie Kronen, met het huis De Beer. Bij Het Duifke steken we de weg over naar De Otter. De wandeling gaat verder langs De Buidel, Het Hoefijzer en De Kroon terug richting Markt. Achter de Vleeshal ligt Het Gouden Hoofd en Het Eenhoorn. Voorbij de herengaffel passeren we het huis De Kraick. Via De Vier Heemskinderen en De Wolfskeel komen we tenslottte bij De Alde Apteeck tegen het kerkrooster, waar we nog snel een blik werpen op het huis van De Zeven Getijden. Op de andere hoek van het Visserstraatje ligt herberg De Vos, het verzamelpunt voor de volgende historische wandeling. Meer informatie? Klik op de foto hiernaast.

Sept. 2014:
Nieuw op deze website: een gastpagina van de wapenbroeders Cox, naar aanleiding van hun onlangs officieel verkregen familiewapen. Als voorbeeld werd genomen het wapenzegel van hun verre voorvader Deric Kaex (1478) te Roermond. De wapenbroeders zijn bezig de stamboom Cox aan te vullen met nieuwe gegevens, vooral van de jongere generaties. Op de Cox-pagina staat hun email-adres voor eenieder die met de wapenbroeders over hun stamboom wil corresponderen. Naast het officieel toegekende wapen staan er diverse zegelafdrukken en stamboomgegevens op de Cox-pagina. Meer weten? Klik op de afbeeling links.
A page in English language is added for the emigrants overseas.

Aug. 2014:
De families Hoeufft, Wassenberg en van Wessem waren nauw met elkaar verwant en deelden elkaars erfgoederen van generatie op generatie. Hun gemeenschappelijke nazaten komen we o.a. tegen in Dordrecht, Utrecht, Arnhem en andere steden in de Republiek der Verenigde Staten van Nederland en daarbuiten. Ondertussen zijn er nieuwe gegevens bekend aangaande de relatie tussen de families Beeck en Wassenberg en hun erfgoederen in Roermond en omgeving, over de Schroeverhof te Merum, de Breewegshof te Linne, de hof op gen Schluyss onder Melick en de Hoeufftshof in het dorp Maasbracht. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
De hof Heijsteren in de Linnerweerd: van bouwhof tot buitengoed. Over de herkomst van deze pachtboerderij, waar eind 18e eeuw een heus kasteel aan werd toegevoegd. Rond 1700 stond de boerderij op naam van schout Langenacker en vervolgens diens weduwe, die vastberaden de zaken met haar pachters en met de bestuurders van Linne regelde. Na haar overlijden kwamen de erfgenamen van heinde en verre naar de bisschopsstad om haar nalatenschap te gelde maken. Hier alvast een voorlopig verslag tot de Franse Tijd. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
Uit het verleden van het voormalige Christoffelhuis, ofwel Lindanusstraat 5. Een voorlopig verslag van twee eeuwen familie- en bewoningsgeschiedenis van het statige herenhuis aan de Hoge Heghstraat in Roermond, dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Nieuw herrijzend uit de as na de grote stadsbrand. Over rijkdom en verval, huwelijk en gezin. Over jonkers, raadsheren en advocaten. Een landscholtis die steeds meer in de schulden raakte en het huis binnen enkele jaren weer moest verkopen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Juni 2014:
Tijdens een bezoek aan Roermond leerde jonker deVooght zijn aanstaande bruid kennen. De familie van Agnes Lindtgens vertrouwde hem niet en verzocht de bisschop om het stel geen losbrief voor een huwelijk te geven. De jonker was immers al getrouwd! De twee zochten hun onderkomen op de boerderij die Agnes uit erfenis van haar ouders was toegevallen: op Lintjeshof aan het Gebroek te Maasniel. Daar besloten zij naar het kasteel van de jonker in de Haspengouw af te reizen. In de zomer van 1712 werden beiden in de echt verbonden. Wat kon er nu nog misgaan? Hun huwelijksgeluk bleek echter van korte duur te zijn...
Nieuwsgierig? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Mei 2014:
Ook het artikel over het Steenhuis is ondertussen toegevoegd aan de reeks over Lerop. Met nieuwe gegevens, die opgedoken zijn uit verder archief-onderzoek en met ingekleurde kaarten en tekeningen van de bezittingen in de loop der tijden. Over de pachters die op de boerderij hebben geboerd en over die mooie zomerdag, die zo tragisch eindigde... Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de start-pagina over de serie.
Ook is nu de herkomst van de sluitsteen boven het poortje bekend.
Mei 2014:
De artikelen over Lerop, voorheen gepubliceerd in de jaarboeken van de HV-Roerstreek, komen voor en na terug op deze website. Deels in gewijzigde vorm en met aanvullingen uit nieuw onderzoek. De eerste aflevering gaat over de leen- en laathof Jongenhof, met tal van kaartjes en stambomen. Verder met een gedetailleerde kaart uit omstreeks 1730 en een uitgebreide beschrijving van de laathof uit 1662. Een klik op de foto hiernaast maakt een link naar de start-pagina over de serie. Op de pagina "Uitgebreide Inhoud" worden de nieuwe aanvullingen telkens weergegeven met directe links.
Mei 2014:
De geschiedenis van de Breewegshof te Linne gaat terug tot midden 14e eeuw. In het verlengde van dit leengoed lagen tot aan hoeve De Waerd nog enkele landbouwgoederen, die gedurende de 18e eeuw voor en na verdwenen zijn. De grond raakte uitgeput. Namen als het Lillaers broek en De Waerd getuigen dat het ooit betere grond was met plaats voor een boerenhofstee, zoals op het Leilaer en de hof op Hobert. Hier een verkenning naar Middeleeuwse bewoning op de Linnerhei. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast voor een directe link naar de pagina.

April 2014:
Lange tijd hebben Ploegshof en Heijstershof in de Linnerweerd eenzelfde geschiedenis gekend wat betreft de bezitters van deze pachtboerderijen. Eind 17e eeuw kwam daar verandering in. Voor de eerstgenoemde hoeve braken al gauw moeilijke tijden aan. De bouwhof werd met schulden beladen en raakte in verval. De nieuwe eigenaar, syndicus Meijer uit Roermond heeft de oude timmer nieuw laten opbouwen en het grondbezit verder uitgebreid. In 1830 werd de boerderij opgekocht door burgemeester Janssens op Ravenburg. Nieuwsgierig? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Febr. 2014:
Het verborgen verleden van de pachtboerderij Ravenhof tot het voorname woonhuis Ravenburg in de Linnerweerd opnieuw onderzocht en beschreven. De geschiedenis kon verder ingekleurd worden. Ook het onderzoek naar het verleden van Ploegshof en Heijstershof vordert gestaag. Verwacht hier geen sprookjes over middeleeuwse burchten etc. Meer weten over de bouwhof van jonker Rave tot pakweg 1900? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.
Jan. 2014:
Eindelijk hebben de archieven hun geheimen prijsgegeven en kan nu ook de geschiedenis van de bouwhoven in de Linnerweerd beschreven worden. Het verre verleden van Heijstershof, Ravenhof en Ploegshof in woord en beeld. Een blik voorbij torens en transen. Hier alvast de inleiding daartoe. De afzonderlijke verhalen zullen spoedig volgen. Nieuwsgierig? Klik dan op de foto links voor meer informatie en een kaart uit 1750. (Rechts: het "segel van het dorp Lin", gedurende een groot deel van de 18e eeuw in gebruik; o.a. 1709 en 1784).
Dec. 2013:
Op de valreep een verslag over het gestechel wegens het recht van overpad op de Molengriend achter het dorp Maasbracht eind 18e eeuw. Boer Wackers was die zomerochtend vroeg op pad met de maaiers. Het hooi moest binnengehaald worden voordat het zou bederven. Maar dan zag hij dat de weg versperd was met doornstruiken en vers gegraven kuilen. Het was een heel karwei om het pad weer begaanbaar te maken. Maar op de terugweg konden de hooikarren er opnieuw niet door. Eigenlijk is deze pagina bedoeld als een bijlage bij de serie over de pachtboerderijen in de Linnerweerd, met name het goed Ravenburg. Nu met aanvullende kaart uit de atlas der domeinen van het ambt Montfort anno 1743.
Nov. 2013:
Alitgen en haar vrijers.
Iedereen wilde wel met Alitgen, maar achteraf ontkende iedereen ooit iets met haar te hebben gehad. Vrijers waren er genoeg, op elke bouwhof en in elk huishouden waar de meid gediend had, had zij niet te klagen over aandacht van het manvolk. Of was het uiteindelijk toch allemaal maar achterklap? Voor Alitgen was het toch al zo moeilijk, om te kiezen tussen de jonge Jacob, die haar het hof maakte, en de al oudere Giel, weduwnaar, die haar handen vol geld had geboden. Een kort verhaal over Alitgen en haar vrijers... over verbroken trouwbeloften en zo meer. Het lustige landleven in Linne eind 17e eeuw. Nieuwsgierig? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Nov. 2013:
Wilken ayn gen rinboum. De originele versie van de genealogie Reinboom in de Roerstreek. Met enkele aanvullingen en verbeteringen. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het jaarboek nr. 34 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek. Mocht je elders op het internet overeenkomstige fragmenten uit de tekst tegenkomen, dan weet je nu waar de betreffende "auteur" zijn informatie vandaan heeft gehaald.

Okt. 2013: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatst bijgewerkt: 18-11-2017
De brede gevel met hardstenen lijsten oogt eerder als een industrie- of zakenpand dan de opgetuite panden links en rechts, die vooral welvaart en woongenot moesten uitstralen. Het middengedeelte (Swalmerstraat 7) stond tot in de eerste helft van de 17e eeuw nog bekend als Het Gulden Cruytz. Hier werd een tijd lang de Roermondse munt geslagen, ook al betrof het enkel duiten en oordjes. Hier woonden zakenlieden met een onstuitbare handelsgeest. Tijdelijk was hier het hoofdkantoor der licenten gevestigd. Daarna woonde hier kerkmeester, peijburgemeester, landmeter, schatinner en aannemer Gerard Coolen, die evenals zijn vader voordien het onderhoud aan de vestingwerken van Maastricht, Stevensweert en Venlo liet uitvoeren. Tegen het midden van de 19e eeuw nam de herbergier J.L. Baudrihaye uit Luik hier zijn intrek en opnieuw was het pand het woon- en werkhuis van een succesvol zakenman en industrieel. Thans biedt het pand al gedurende enkele generaties onderdak aan een bloeiende wijnhandel. Meer weten? Klik dan op de afbeelding hiernaast.
Okt. 2013:
Tijdens het onderzoek naar het wel en wee van de familie Coolen te Roermond, en in het bijzonder de bedrijvigheid van vader Johan en zoon Gerard Coolen, kwam het oude bunderboek van Posterholt (opnieuw) boven water. Hoewel het eigenlijk thuishoort in het schepenbank-archief, zit het vastgebonden in het archief van de voormalige gemeente Posterholt. Zwaar beschadigd en niet meer helemaal compleet. Maar toch. Integraal uitgetypt op deze website: het bunderboek van begin 1717 zoals is opgemeten en opgetekend door landmeter Gerard Coolen, en met de huisplaatsen uit augustus 1723. Posterholt drie eeuwen geleden met de behuizingen van de plaatselijke boeren en de pachthoeven van welgestelde burgers, van kloosters en van de koning van Pruisen. (Met nieuwe inleiding.)
Okt. 2013:
Wijnsteker, aannemer, burgemeester en schepen, handelaar en vervolgens grootgrondbezitter, ofwel Johan Coolen (1662-1738). Naast eigenaar van meerdere panden in de binnenstad, had Coolen ook nog een maasschip. Zijn zoon Gerard Coolen (1689-1767) trad al vroeg in de voetsporen van zijn vader, o.a. bij werkzaamheden aan de vestingwerken van Maastricht, Stevensweert en Venlo. Hij begon als gediplomeerd landmeter en was daarnaast kerkmeester, peyburgemeester en schatinner van Oostenrijks-Gelder. Van zijn kinderen is vooral bekend, dat zij op de zaak pasten en de erfgoederen bij elkaar hielden. Dit is het vervolg op de twee vorige artikelen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.

Aug. 2013:
Het meetboek van Maasbracht gaf aanleiding tot meer onderzoek naar de bezittingen van wijnhandelaar Johan Coolen, schepen te Roermond. Zowel de Mispadenhof te Maasbracht als de pachthof van wijlen jonker Raeve in de Linnerweerd werd vervolgens vererfd op de familie Janssens te Roermond. Een vleugel van boerderij Ravenburg werd door de eigenaar als buitenhuis benut. Verdere naspeurin
gen maakten het verder mogelijk de voorouders van deze familie tot 1593 en tevens de plaats van herkomst te achterhalen; hetgeen tot nu toe verborgen was gebleven in de nevelen des tijds. Nieuwsgierig? Klik op de foto hiernaast voor een directe link naar de pagina.

Juli 2013:
Maasbracht anno 1680 gezien door de ogen van de landmeter. Digitale kaarten van de gemeente Maasbracht met de dorpen Beek, Cruchten en Bracht en de toenmalige bewoners, het uitgebreide grondbezit van de afzonderlijke pachthoven enz. Waar stond het huis van onze voorouders eind 17e eeuw en hoe was het beeld na anderhalve eeuw veranderd? Aan de hand van het zakboekje van de onbekende landmeter uit die tijd konden oude kaarten nieuw ingekleurd worden. Hier alvast de eerste kaarten.

April 2013:
Middels het huwelijk van juffrouw Anna Petit met jonkheer Magnee de Horn is een groot deel van de familie-papieren opgenomen in het archief Magnee. Geregeld is sprake van de bouwhof te Merum. Het blijkt dat de familie al in de eerste helft van de 18e eeuw daar twee pachthoeven bezat. Nog voor een der Borg-hoven middels erfenis in 1732 aan de gebroeders Petit zou toevallen, bezat de middelste van de drie broers er een andere pachthof, die hij na een fikse brand nieuw liet opbouwen. Mogelijk dat daarmee de naam Nieuwenhof aan de boerderij werd gegeven, of als tegenhanger van de Oudenborg. Meer weten over de rijke geschiedenis van deze bouwhof? Klik op de foto hiernaast.

April 2013:
Opnieuw konden foto's worden toegevoegd aan een van de vele pagina's over het Reutje. Dit keer stuurde Har Senssen uit Posterholt enkele kiekjes op uit het foto-album van mevrouw Lucy Rey-Hoks uit Linne. Het zijn foto's van het echtpaar Willem Bonné en Anna Muijsers, ofwel "bie Keupkes" in de St. Petrusstraat. Klik op de foto voor een directe link naar de pagina.
Maart 2013:
Nieuw onderzoek in diverse archieven heeft weer een hoop nieuws opgeleverd. Dit is ondertussen verwerkt in de afzonderlijke artikelen, zoals daar zijn over de Oudeborgh te Merum, de Heuftshof te Maasbracht en het einde van het leengoed Op gen Lillaert te Linne. Zie ook de "Uitgebreide Inhoud" hierboven. Aan het artikel over de Thooren te Maasniel werd een fotopagina toegevoegd.
Maart 2013:
De kerk van Sint-Odiliënberg inde tot 1763 zeker twee eeuwen lang een erfcijns van een malder rogge op zeker huis en hof te Roer, naderhand te betalen met 12 gulden. Het cijnsgoed was in de loop der tijd opgedeeld onder meer bewoners. In tegenstelling tot de overige naburen die in Herten ter kerke gingen, vielen zij onder de parochie van Berg, terwijl hun kinderen daar ook de dorpsschool bezochten. Het was de nieuwsgierigheid naar dit kerkengoed, dat aanzette om het verleden van Roer nader in kaart te brengen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
Maart 2013:
Het hagelkruis
aan de gelijknamige weg te Sint-Odiliënberg wordt door de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) in ere hersteld. De historie van het kruis gaat eeuwen terug, maar of de ouderdom teruggaat tot de middeleeuwen is nog de vraag. In de archiefstukken van voor 1700 komt het hagelkruis vooralsnog niet voor. De link naar Jan van Abroek (1440-1510) en de Orde van het Heilig Graf lijkt snel gelegd, maar blijkt alleen te rusten op eenzelfde beeldmerk en meer niet. Het hagelkruis om de begrenzing van het kloostergoed aan te geven, lijkt nogal voorbarig. Toch is de kans groot, dat juist die plek in het verre verleden een bijzondere betekenis kende voor de bewoners van de kerspel.
Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
Maart 2013:
Har Senssen uit Posterholt blijft speuren naar oude foto's uit het Reutje, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Op die manier zijn al heel wat foto's uit familie-albums op deze website terechtgekomen. Foto's uit de oude doos zijn nog altijd welkom. Deze keer kreeg hij foto's aangereikt van dhr. Joep Smeets uit Maasbracht, zoon van het echtpaar Keub Smeets en Stiena Schreurs. Zijn ouderlijke huis stond in de Veldstraat in het Reutje, waar zijn ouders een buurtwinkel dreven. De geschiedenis van de huisplaats is te vinden op de pagina "aan Brentjen". De foto van vader Keub en zoon Joep hiernaast is de directe link naar de foto-pagina.
Febr. 2013:
Oude processtukken, die al meer dan een eeuw lagen opgeslagen in de kelders van het Rijksarchief te Maastricht, konden eindelijk worden afgestoft. Zij handelen over een proces eind 17e eeuw tussen de erfvoogd van Roermond en de toenmalige bezitters van het leengoed De Thooren te Maasniel. Nieuwe feiten geven een inkleuring aan de geschiedenis van huis, hof en landerijen. Sommige veronderstellingen moeten nu bijgesteld worden. De overdracht van de familie van Herteveld naar advocaat Petit is anders verlopen dan tot nu toe gedacht werd. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
Febr. 2013:
De oudste gegevens van de familie Meuren te Roer bij elkaar gezet. Vreemd genoeg viel het gehucht Roer niet onder hetzelfde bisdom waarvan de zetel binnen de stadsmuren stond. Vanouds viel de buurtschap onder de parochie Herten, dat onderdeel was van het prins-bisdom Luik. De kerkregisters van voor 1725 zijn verloren gegaan. Daarom zijn er andere bronnen nodig om het een en ander bij elkaar te voegen. Meer weten over de familie Meuren? Klik op het handmerk hiernaast.
Geen andere boer te Roer heeft zoveel sporen nagelaten dan Jan Ruijtsen, pachter op Beeckenhof. Hij kreeg het aan de stok met soldatenvolk, wist zijn hachje te redden door zich vrij te kopen en verwierf het Waeijbroek (waar de varkens van Roer gehoed werden) voor z'n eigen, tot afgunst van de jonkeren Spee. De gebroeders zonnen op wraak. Meer weten? Klik op het icoontje.

Jan. 2013:
"Den Ingel is gevloage!" Ruim driehonderd jaar geleden zou die kreet nog wel midden december door de straten van Roermond hebben geklonken. En de koorzanger, die boven het priesterkoor zijn vleugels had gespreid, was opgelucht, dat hij weer veilig geland was. Dat vernemen we uit het kasboek van de kathedraal eind 17e eeuw. Maar er was meer. De Christoffelkerk stond ook toen opnieuw in de steigers. Veel ramen werden van nieuw glas voorzien. De vloertegels verlegd. Nieuwe balk-constructies boven de koren. De klokken werden hergoten, onder aan de wal. De steenhouwer uit Maaseik legde nieuwe dorpels. Het beste hout werd per boot uit Holland aangevoerd en tot nieuwe koor- en kerkbanken verwerkt. En tussen al die drukke werkzaamheden gingen de gebruikelijke erediensten gewoon door. Meer weten? Klik op de foto hiernaast.

Jan. 2013:
Een "onbekende" kaart van het landgoed Overen omstreeks 1800 met gedetailleerde weergave van de akkers, weiden, lanen, sloten, broek en kwekerij. Met situering van het eigen land en het pachtland voor de halfman, tussen Roer en heide en regenoten Hoosden en Jongenhof-land. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
De bewonings-geschiedenis van de Breewegshof, vooral tijdens de 19e eeuw, krijgt meer invulling. De boerderij was bijna een halve eeuw lang tevens de behuizing van de burgemeester van Linne. Begin vorige eeuw ging de boerderij over op de gebroeders Maassen, telgen uit een oude pachtersfamilie in de streek. Meer weten? Klik op het icoontje.
Jan. 2013:
Op zoek naar de abdissenhof te Herten.
De Munsterabdij te Roermond bezat al sinds onheuglijke tijden in de omgeving meerdere pachtboerderijen. Grote pachthoeven met een bovengemiddeld grondbezit. De namen van deze boerderijen zijn ook nu nog buiten de gemeentegrenzen bekend. Een uitzondering hierop is de abdissenhof te Herten. Nog voor de gemeente middels het kadaster in kaart werd gebracht, was de boerderij al lang verdwenen en de grond onder meerdere personen opgedeeld. De vergetelheid werd in gang gezet.
Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
Dec. 2012:
Na de zondagsmis trok menige boer nog even naar de kroeg om te drinken in de herberg van, jawel: de herberg van meneer pastoor, ofwel: De Herberg op de Heuvel. Jarenlang was dit huis het toneel van de dorpspolitiek. Hier werkte de landmeter aan zijn kaartenboek. Hier werden geschillen beslecht. Hier klonk de muziek met de kermis en bij andere gelegenheden. Hier nuttigde de prins van Oranje zijn maaltijd, terwijl hij op doortocht was. Deze heuvel was eeuwenlang de wereldlijke tegenhanger van de kerkberg. Dit verhaal wordt beschreven in een drieluik over het wel en wee van de bewoners in voor- en tegenspoed. Meer weten? Klik op de foto hiernaast.
Dec. 2012:
De geschiedenis van herberg en brouwhuis In Het Witte Paard te Sint-Odiliënberg is het verhaal van de familie Viten. Hun stamvader Fijt Fijten vestigde zich hier eind 17e eeuw in de Drekstraat (nu Raadhuisstraat). Al gauw was het huis van de smid, radmaker, herbergier en brouwer Fijten het trefpunt van de goegemeente. Met Jan Fijten en vrouw Neesken Prenthaegens uit Kirchoven hebben we mogelijk de ouders van Fijt gevonden. Meer weten? Klik op de foto hiernaast.
Nov. 2012:
De brieven van een Franse legerkapitein
aan zijn vrouw, die met haar kinderen thuis zat. Getuigenissen van een liefde, alleen te scheiden door de dood. De schrijver was een jongeman uit Bretagne, kapitein in het Franse leger. Zij was de jongedochter van welgestelde Roermondse burgers. Keizer Napoleon was druk doende om de politieke kaart van Europa nieuw in te tekenen en de soldaat en huisvader vertrok spoedig weer met zijn legereenheid. Tussen beide echtelieden ontstond een briefwisseling om hun genegenheid voor elkaar te tonen. Ida Janssens heeft de brieven van haar man zorgvuldig bewaard. De brieven die zij aan Charles schreef, zijn verloren gegaan toen hij in de winter van 1810 in het verre Spanje het leven liet. Meer weten? Klik op de foto hiernaast, of kijk onder Varia.
Nov. 2012:
Een duistere kelder in het bos.
Dat was alles wat er na het oorlogsgeweld overbleef van De Bregit in het Linnerbos. Over de geschiedenis van de boerderij, later villa, hier alvast een eerste aanzet. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast, of kijk linksboven onder Varia.
Nov. 2012:
Over het onzalige huwelijksleven van de "weduwe" Van den Broeck in het mondaine leven van de stad Maastricht aan het einde van de 18e eeuw. Vervolgens haar vertrek met de drie kinderen naar Vlodrop. Daar trok zij in als huishoudster bij pastoor Eerens, die tevergeefs probeerde zijn kudde in toom te houden. Dit artikel is al eerder verschenen in Roerstreek 2007. Hier is de weduwe op herhaling. Klik op de afbeelding hiernaast, of kijk linksboven onder Familie-album.
Nov. 2012:
Een 15e eeuwse grafsteen van de Roermondse regenten-familie Hoeufft in de kapel van de kartuizers aan de Swalmerstraat. Het is niet duidelijk of daarmee de huidige Carolus-kapel werd bedoeld, dan wel de Bethlehem-kapel die rond 1800 werd afgebroken. Over deze steen is verder niets meer bekend. Alleen een afbeelding uit het archief Familie Grothe in het Utrechts Archief getuigt nog hiervan. De tekening is tevens voorzien van de nodige informatie over de personen. Met dank aan dhr. J.J.J.M. van Meerwijk te Utrecht voor de vriendelijke informatie.
Nov. 2012:
Ze is het niet, maar zo zou ze er uitgezien kunnen hebben. Henrickske van der Velde. In Familie-Album het portret van de weduwe Camps. Naast moeder was zij tevens een succesvolle zakenvrouw in de Roermondse binnenstad van rond 1600. De herbergierster heeft de perikelen van de 80-jarige oorlog meegemaakt. Tot op hoge leeftijd regelde zij de familiezaken. Haar (oudste) zoon werd aangesteld tot schout van het ambt Montfort. En haar kleindochters trouwden met bestuurders in de omgeving. Het waren uiteindelijk de achterkleinkinderen die voor en na de erfgoederen van die frauw in Die Kirch, hun overgrootmoeder, verkochten. Via de afbeelding hiernaast krijgt U een directe link naar het artikel.
Okt. 2012:
Waar kon men zo snel naar toe, wanneer nieuw oorlogsgeweld zich aankondigde? Het lijkt er veel op, dat sommige boeren uit de nabije omgeving zich van een veilig heenkomen in de stad hadden verzekerd. Geurd Maessen, Willem Helwegen, Frederick Scholten, de gebroeders Kempkens en meer anderen hadden voorgezorgd door een huis in de stad te kopen. Bij naderend onheil konden zij in de stad hun toevlucht nemen. Meer weten? Klik op de afbeelding hiernaast.
Okt. 2012:
In de serie Familie-album, het korte verhaal van Katryen van Halbeck, lekenzuster in het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere buiten de stad Bree. Het jonge wicht verloor al vroeg haar beide ouders. Sindsdien stond zij onder voogdij van haar oom Wilhem van Baechoven uit Echt. Katryen groeide vanaf haar vijfde levensjaar op binnen de kloostermuren en werd naderhand (1575) aldaar geprofest. Maar het leven komt meestal anders dan men denkt. Ook voor het vrome begijntje uit Echt.
Het verhaal speelt zich weliswaar af buiten het stromingsgebied van Roer en Vloot, maar soms krijgt men oude verslagen onder ogen, die al sinds eeuwen liggen te wachten om doorverteld te worden.
Via de afbeelding hiernaast krijgt U een directe link naar het artikel.
Okt. 2012:
Het natuurstrand te Ool, vooral bekend bij ultieme zonaanbidders, was al in het derde kwart van de 18e eeuw onderwerp van heftige discussie. Tussen landscommissaris Petit, als eigenaar van het goed de Oudenborg, en de vrijheer van Daelenbroek werd tussen 1774 en 1788 een langslepend proces gevoerd over dit stuk griend aan de Maas. In die tijd o.a. bekend als De Lange Stert. Uit de stapel paperassen zijn twee kaarten opgedoken. Een daarvan toont de grienden en sterten aan de Maas, zoals in 1682 getekend door landmeter Herman Janssen, die ook de kaart van Roermond heeft getekend na de stadsbrand van 1665. Voor een directe link kunt U op de afbeelding hiernaast klikken.
Sept. 2012: ............................................................................ Laatst bijgewerkt: 10-3-2018
De Oudenborg te Merum komt uitgebreid voor in het Register van Erfpachten van de Vrijheerlijkheid Daelenbroek. Nicolaes Spee verwierf in 1582 meer dan 100 morgen land en weide in de dingbank van Herten, Merum en Ool en voegde daaraan de Borgh-Camp te Merum toe. Ruim driekwart eeuw later werd het goed opgesplitst en sprak men lange tijd van de twee Borg-hoffen. Hier alvast een greep uit het verleden. Via de afbeelding hiernaast krijgt U een directe link naar het artikel.
Aug. 2012:
Veel oud nieuws uit het verleden van de Abdissenhof in den Munnicxbosch komt aan het licht in dit artikel over de pachthof van de Munsterabdij nabij het Reutje. Over het grondgebruik, over de pachters en over de boswachter die er zijn woning met moestuin had. Alles aangevuld met overzichtelijke kaarten. Ook andere artikelen op deze website worden van tijd tot tijd aangevuld met nieuwe gegevens die opduiken uit oude archiefstukken.
Maart 2012:
Met Joseph Bonné uit Doornik beginnen we de nieuwe serie Familie-album. In deze eerste aflevering het onrustige leven van een migrant, die na enige omzwervingen besloot in Sint-Odiliënberg te blijven. Daar had hij op de kroedwien-kermis zijn nieuwe bruid ontmoet, met wie hij spoedig trouwde. Toch kon hij maar moeilijk in zijn nieuwe woonplaats aarden. Voor velen bleef hij een vreemdeling, terwijl heimwee naar zijn geboortestad aan hem bleef knagen. Klik op het icoontje of op de link bovenaan in de lijst.
Maart 2012:
De schepenen van Sint-Odiliënberg krijgen meer gezicht. Voor en na wordt meer achtergrond-informatie gegeven over de schepenen in de dingbank van Bergh. Sommige families waren generaties achter elkaar vertegenwoordigd in het gericht. Wie kwamen in aanmerking om tot deze ambten benoemd te worden en aan welke voorwaarden moest men voldoen? Invloedrijke relaties waren daarbij zeker belangrijk.
  NAAR OUDERE PAGINA'S (MAAR NOG STEEDS UP TO DATE)