Inkwartiering 1


Laatst bijgewerkt: 15-09-2020

HUIZEN EN BEWONERS
inkwartieringslijst ca. 1680

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, luidt het spreekwoord. In dit geval is het beeld de kaart van de ommuurde stad Roermond, in 1671 getekend door Herman Janssen, korte tijd na de tweede grote stadsbrand. Met de zogenaamde duizend woorden wordt hier bedoeld een lijst betreffende inkwartieringen. (GAR Oud Archief inv.nr. 965)
Waarschijnlijk rond 1680. Het enig bewaarde deel betreft het 1ste kwartier, de huizen westwaarts van de lijn Kraanpoort, Luifelstraat, Marktstraat, Neerstraat en Zwartbroekstraat. De notulist ging van huis naar huis, en noteerde de gezinssamenstelling en de indeling van elk pand.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Een juiste datering is moeilijk te geven. Verschillende gegevens spreken elkaar tegen. Een gezin dat in 1680 in het huis was komen wonen (volgens het huurcontract), komt in de lijst niet voor. En dat terwijl een weduwnaar met twee dochters wordt genoemd wiens jongste kind in 1683 was geboren, wat wil zeggen dat de lijst in genoemd jaar of kort daarna is opgemaakt. Bij weer een ander echtpaar zou het ene kind ouder en zijn broertje jonger dan 14 jaar oud zijn. Dan komen we, gezien hun geboortejaar, in of om 1678. In elk geval komt het jaartal 1700, volgens aantekening (in de moderne tijd) op de achterkant van de map, niet in de buurt.

Wanneer we beide bronnen samenvoegen, krijgt ook de kaart meer kleur. Immers geen twee huizen waren hetzelfde. Tevens vermeldt de lijst het beroep van de kostwinner (m/v).

Zodoende krijgt dit deel van de stad een levendiger beeld. Omdat het overgrote deel der huizen in dit stadsdeel gespaard bleven van de verwoestende stadsbrand, mag men aannemen dat de beschrijving van de afzonderlijke huizen verder teruggaat dan de toestand in 1665. Huizen, die niet door de eigenaars zelf bewoond werden, zijn moeilijker aan te duiden, omdat de naam van de huurders zelden in de stukken werden genoemd.

De geschiedenis van sommige huizen en straten staat al elders op deze website. Deze is direct te vinden door een klik op de desbetreffende link.

Meerdere huizen, ongeveer een derde deel van het totaal, waren voorzien van zogenaamde hangkamers tussen twee verdiepingen. Dergelijke kamers waren bevestigd aan het plafond en lieten in het vertrek zelf ruimte over om onder door te lopen, of om er de eethoek te situeren.
Tevens wordt in negen huizen (in de categorie keukens) het woord “clocht” of “clochte” gebruikt, waarvan de eerste keer buiten bij de plaats.
Onder het trefwoord "keukens" staan in de oorspronkelijke lijst ook het bakhuis en achterhuiske vermeld. Hieronder zijn ze (evenals de clochte) naar "buiten" verplaatst. In een akte uit die 1688 staat het duidelijk vermeld: een huis aan de Markt met bijbehorende clochte, moesgaarde en achterkamer op de Bergstraat.
Dus niet in de andere betekenis van een zwerm, groep, vlucht vogels e.d.
Wie het weet mag het zeggen. Het is in elk geval geen stoefken, achterkeuken, achterhuysken, backhuys, werckhuysken, packhuys, of spintien. En zeker geen gemaxken!

Bij enkele huizen (in de Neerstraat) staat i.p.v. de indeling van het huis enkel vermeld “1 plaetsken”. We zullen er maar niet naar gissen, wat de notulist daarmee bedoeld heeft.

Waar mogelijk wordt bij elk huis nadere informatie over het gezin en de eventuele aankoop van het huis vermeld. De nummering van de huizen is voor alle duidelijkheid toegevoegd en correspondeert met de nummers op de kaart.

NB. Helemaal onderaan deze pagina in alfabetische volgorde de familienamen met huisnummer. Spelling volgens de originele lijst.


De route start helemaal links met het beziendershuis aan de Kraanpoort, en vermeldt alle huizen tussen de lijn Kraanpoort, Achter de Luiff, Marktstraat, Neerstraat, Zwartbroekstraat enerzijds en de stadsmuur onder aan de prent. De huizen aan de overkant (boven) van genoemde route vallen hier dus buiten.Kraanpoort

1. den besiender Botquin met vrouw, drie kinderen onder 14 jr., een meid
klein voorhuis en middelgrote keuken, 1 kleine kamer en 1 middelgrote met schouw, boven: 3 middelgrote kamers met schouw, anderhalve zolder, buiten: 1 paardenstal, geschikt voor 5 paarden
De beziender was de persoon die de tol inde van passerende schepen. Het huis aan de Kraanpoort was dus het meest logisch voor deze ambtenaar. Aanvankelijk woonde hij hier met vrouw en kinderen als huurder, tot hij het huis in juni 1682 kocht voor 1800 gulden.
Guilliam Botquin was in oktober 1674 getrouwd met Anna Cnop. Zij kregen vier kinderen: Barbara Henrica (1676), Petronella (1677), Elisabeth (1680) en Gerard (1683).
In vroeger tijden werd dit huis ook wel De Hulk genoemd, verwijzend naar de katrol zoals hiernaast op de afbeelding.

2. joffer Maroen met 4 zussen boven 14 jr., 1 meid
middelgroot voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 kleine met schouw, 1 kleine kamer met stoof en 2 middelgrote met schouw, boven: 1 kleine kamer en 2 middelgrote met schouw, 1 kleine zolder, buiten: 2 paardenstallen en een klein hofken
Het waren de dochters van Mathias Maroyen, schout van Echt, en Elisabeth Cocx. In 1664 kocht hun moeder, die toen weduwe was, het halve huis, genaamd Den Swaen, nabij de Kraanpoort. Zij had toen al de wederhelft van het pand in bezit.

3. Gerardt Bisschops, wijnhandelaar, weduwnaar met twee kinderen onder 14 jaar, twee jonge meisjes
groot voorhuis, 1 grote keuken, 1 grote en 1 middelgrote kamer, beide met schouw, boven: 3 grote kamers, waarvan 2 met schouw, 1 grote zolder, buiten: 1 klocht en 1 gang
Gerard Henricus Bisschops, tevens kerkmeester, was getrouwd met Anna Gertrudis van Berkeleer. Zij kregen twee meisjes: Adriana Aldegondis (1681) en Sibilla Elisabeth (1683). De vrouw stierf dus kort na de geboorte van het tweede kind. (NB. Volgens deze gegevens zou de lijst in 1683, of kort daarna zijn opgemaakt!)
Dit huis en het volgende stonden midden 17e eeuw nog op naam van Udo Odman, schepen te Erkelenz, in huwelijk met Anna Bosman. In 1655 werd het andere huis verkocht.

4. Andries Boekman, wijnhandelaar, met vrouw, een klein kind en een meid
groot voorhuis, 1 grote keuken, 1 kleine kamer en 1 grote met schouw, boven: 2 kleine kamers, 2 grote met schouw en 1 hangkamer, 1 grote zolder, buiten: 2 paardenstallen, samen geschikt voor 9 paarden, 1 schuur (mogelijk is bedoeld de koestal voor 10 koeien), grote plaats met kleine hof
Andries Buchman (ook: Buickmans) was getrouwd met Joanna Cox. Het echtpaar kreeg zeven kinderen tussen 1679 en 1689. De eerste twee stierven al vrij jong.
In januari 1655 verkocht het echtpaar Odemans-Bosman uit Erkelenz dit huis, zonder de schuur, aan Peter Frios en Anna Hompes. Kort daarop tekende Peter van Wessem als bloedverwant van verkopers beschud* aan, met voldoening van de reeds gemaakte kosten. Frios ging hiermee akkoord. (*Zie onder aan pagina.) Het huis krijgt al spoedig de naam van Den Swarten Adelaer. Peter van Wessem, raadsverwant en kerkmeester van zowel de parochiekerk als van de Kapel int Zand, ging er niet zelf wonen. Hij bezat nog enkele ander panden in de stad.

5. Herman Janssen, koopman van tabak en brandewijn, met vrouw, een kind en drie zussen boven de 14 jaar
groot voorhuis, grote keuken, 1 stoofke en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: de huurvaarders gaffel met 2 schouwen, 3 kleine kamers zonder schouw, 1 grote zolder, buiten: grote achterplaats met kleine hof
Herman Janssen en Catharina van der Coulen kregen zes kinderen tussen 1671 en 1680. Het huis was afkomstig van haar ouders.
5a. het hoekhuis van het Vissersstraatje, waarin dhr. A.B. van Elmpt een kamer heeft.
klein voorhuis en kleine keuken, 1 kamer zonder schouw, boven: kleine kamer met schouw en 1 hangende kamer, 1 zolder

Achter die Leuff

6. Michiel Lonus (Lowis?), bakker
klein voorhuis en keuken, kleine kamer, boven: 1 kleine hangkamer en middelgrote zolder

7. dhr. officiaal van Dilssen (niets ingevuld)
Henrick van Dilssen (1614-1680), kanunnik van de kathedrale kerk en officiaal van het bisdom, zoon van Gosuin van Dilssen en vrouw Aleydis.

8. de weduwe van Jan in den Vogelsanck met dochter, winkelierster
klein voorhuis en keuken, kleine kamer met schouw, boven: 1 kleine slaapkamer met schouw en kleine zolder, buiten: klein achterplaatsje
Het betreft Maria Stocks. Zij was moeder van een zoon en een dochter, Gertrudis (1649). Jan in gen Vogelsanck kocht het huis Achter die Leuff in juli 1647 voor 400 gulden van de weduwe Loosen. (Toen als buren: het huis van burgemeester Maroyen en Corst van Bruggen zlgr.)

9. Nelis Willems, slager, met vrouw en vijf kinderen onder 14 jaar
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine kamer (Voor de rest niets ingevuld.)
Cornelis Willems en Joanna Keijsers kregen tussen 1662 en 1682 elf kinderen. Nelis en zijn zus Agnes (zie: nr. 15), broer en zus, waren kinderen van Willem Willems van Montfort en Grietgen Arets. Willem en zijn schoonbroer Gelaude Mileroy (zie nr. 15) werden in 1677 aangeklaagd wegens een openstaande hypotheek op het huis van hun (schoon)ouders Achter die Leuff. De lening ad 133 rijksdaalders werd in maart 1653 afgesloten met het ouderlijk huis als onderpand, toen gelegen tussen het huis van Jan NN en het huis van Claes Mullet.

10. Henrick Cranen, kleermaker, met vrouw en 6 kinderen onder 14 jaar
klein voorhuis en keuken, direct erboven de zolder
(Geen andere kamers vermeld)
Henrick Craen of Craenen was getrouwd met Margriet Cremers. Tussen 1662 en 1683 kregen zij zeven kinderen. (NB. Indien de oudste nog geen 14 jaar oud was, dan zou de lijst mogelijk in 1675 zijn opgemaakt.)

11. Philip d'Amneau, biertapper, met vrouw en twee kinderen onder 14 jaar
klein voorhuis en keuken, boven: klein hangkamerke en 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, middelgrote zolder
Philip Danau was getrouwd met Maria van der Vorst. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend: Johanna (1668), Johannes (1669), Carolus (1675), Jochim (1680), Noë (1683) en de tweeling Engel en Peter (1684). (NB. Overige spellingen: Danno, Danroy, Doneau en Drenno.)

12. het achterhuis van Jan Ramaeckers: Derick van Hoeft, schoenmaker, met vrouw en een klein kind
klein achterhuis en keuken (Geen anderee kamers vermeld.)

13. de weduwe van Caspar Melpert, schoenlapper
klein voorhuis en keuken, boven: kleine hangkamer en kleine kamer met schouw, kleine zolder
Caspar Melpert was getrouwd met Heijlken Pars, alias Lenardts. In maart 1646 werd hun zoontje Nicolaus geboren. Zij kochten dit huisje Achter die Leuff in september 1649 voor 406 gulden van Lenart Beeck en vrouw. Toen werd het huis gesitueerd tussen de behuizing van de verkoper en t.a.z. Dirck Dencken. Naderhand, in april 1664, werden enerzijds als buren genoemd de kinderen van Baltus van Cruchten en t.a.z. het huis van Lenart Beeck.

14. Henrick van Cruchten, kleermaker, met vrouw en drie kinderen, waarvan twee boven 14 jaar
klein voorhuis en keuken, boven: hangkamer en 1 kleine kamer met schouw, kleine zolder
Baltus van Cruchten had ook nog een huis in de Neerstraat, naderhand op naam van zijn minderjarige zoon. Hij was niet de vader van Hendrik, geboren in juli 1632, maar wel diens peetoom.

15. Glaude Milleron, tamboer en vleesslager, met vrouw en drie kinderen onder 14 jaar en een oude moeder van ongeveer honderd jaar
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine kamer en kleine zolder
Claudius of Gelaudus Milleroy was getrouwd met buurmans dochter Agnes Willems. (zie: nr. 9) Het echtpaar kreeg tien kinderen tussen 1668 en 1684. Naderhand komt alleen nog zoon Peter in het vizier, die met zijn vrouw Liesbeth Tegels zeven kinderen kreeg.
Zijn ouders, Robert Milleron en Geertruijdt van Tyel, hadden in juli 1649 voor 212 gulden het huis Achter die Leuff gekocht van de erfgenamen Duyckers. Het huis was belast met een 1½ hornse gulden aan de moederkerk, met 2½ hornse gulden aan het gasthuis en met 15 stuivers jaarlijks aan de lct. Dirck Cocx.
Het blijkt niet uit deze lijst, maar volgens de akte uit maart 1645 en die uit juli 1649 waren Willems en Milleron directe buren van elkaar.

16. Christiaen Stillen, kleermaker, met de vrouw
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine kamer en kleine zolder
Christiaen Stillen was getrouwd met Maria Hoymaekers. Zij kregen vier kinderen: Arnold Nicolaus (1675), Anton Jacob (1678), Arnold (1682) en Maria Agnes (1685). In augustus 1691 trouwde hij in tweede huwelijk met Jacobina Grauwels.
Het huis was afkomstig van zijn ouders. In februari 1652 kochten Thoenis Stillen en Agnes Thijssen het huis Achter die Leuff voor 350 gulden van het echtpaar Cleef-Copkens. Het huis was toen belast met een daalder jaarlijks aan het Gasthuis en met 18 stuivers aan de moederkerk (nu: de kathedraal).

17. Nelis den kerdrijver in het achterhuis van Baenen, met vrouw en twee kinderen onder 14 jaar
middelgrote keuken
(Geen andere kamers vermeld.)

18. de weduwe van Jan van Ool met een meid; zonder "hanteringe"
middelgroot voorhuis, keuken, 1 kleine kamer, boven: 3 kleine kamers, waarvan één met schouw, 1 zolder
Jan van Ool en Catharina Hermens kochten in juli 1651 van het echtpaar Huiskens een huis Achter die Leuff. Als buren werden toen genoemd Theunis van Neer en de erfgenamen van Jan van Oist zlgr. Het huis was belast met een jaarlijkse cijns van 2½ gulden aan het kapittel.

19. Laurens Laurenbergh, schoenmaker, met de vrouw, geen kinderen
groot voorhuis en middelgrote keuken, 1 kleine kamer, boven: 2 hangende kamerkens en 1 middelgrote kamer, 1 zolder, buiten: kleine hof
Lins van Larenberch was in november 1659 getrouwd met Marie Daemen. Het echtpaar bleef kinderloos. Marie was weduwe uit eerder huwelijk van Nicolas Charles. Zij hadden het huis Achter die Leuff in maart 1653 gekocht van de erven Jan van Oist voor 875 gulden.

20. Henrick Swinnen, voerman en herbergier, met de vrouw, dochter boven 14 jaar en een dienstmeid
klein voorhuis en middelgrote keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 3 middelgrote kamers met schouw, 1 zolder, buiten: paardenstal, geschikt voor 7 of 8 paarden
Het huis van Swinnen lag Achter die Leuff op de hoek van de Koolstraat en aan de andere kant buurman Laurenberch. Zo werd het omschreven in een akte, opgesteld in oktober 1665. Hendrick Swinnen en Geertruijdt van Dijck kochten het huis voor 250 gulden van de weduwe Hermans. De koopsom werd niet meteen betaald, maar bleef als lening tegen 5 procent op het huis staan.

 

Koolstraat

21. Gijsbert Roijen, schoenmaker, met de vrouw
middelgrote keuken (Niets anders ingevuld.)

22. Frederick van Lin, voerman, met vrouw en vier kinderen boven veertien jaar
klein voorhuis en middelgrote keuken, 1 dito kamer, boven: 2 kleine kamers, buiten: paardenstal en koeienstal

Frederick van Linne en Helena Bongarts kochten al in mei 1653 dit huis in de Koolstraat voor 453 gulden van het echtpaar Geurts en consorten. Het huis lag tussen de erven van Steven de smid zlgr. en Jan Claessen. Dezelfde dag kocht zij nog een huisje aldaar van Gerard Clout in zijn functie als weesmeester. Het huis, aan weerszijden de erven van Frenck Geurts en Lenart Spee, was belast met een jaarcijns van 3 rijders (-3 gulden 12 stuiver) aan het st. Stefanus-altaar in de parochiekerk.

23. Jan Cox de jonge, brouwer, met vrouw en twee kleine kinderen en een meid
middelgroot voorhuis en keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 kleine kamers met schouw, buiten: 1 paardenstal
Jan Cox de jonge was getrouwd met Catharina Tobben. Zij kregen drie dochters en een zoon. Waarschijnlijk woonden ze hier als huurders.

24. Steven Niclaes, ladenmaker, met vrouw en twee kleine kinderen
klein voorhuis en keuken, 1 kleine kamer, boven kleine kamer met schouw, 1 zolder

25. de landschrijver Crebbers met vrouw en negen kinderen, nicht en meid
middelgroot voorhuis en keuken, 1 achterkeuken, middelgrote kamer met schouw, achterkamerke met schouw, boven: 2 middelgrote kamers, waarvan een met schouw, zolder, buiten: kleine hof
Hendrick Crebbers en Anna Thielen kochten in 1681 het huis van de erfgenamen Graus in de Neerstraat. Naderhand bekend als Het Witte Paard. Dit huis in de Koolstraat verhuurden zij toen voor de duur van tien jaar aan het echtpaar Pierrardt. Mogelijk was het huis afkomstig van Anna's ouders: Renier Thielen en Maria Graus.

26. Dirrick Pijls, daghuurder, alleen
klein voorhuis en keuken, kleine kamer, boven 2 zolders

27. Pasquin Hodage, weduwnaar, met knecht en meid
klein voorhuis en keuken, 1 kleine kamer en 1 middelgrote met schouw, boven: 1 kleine hangende kamer, 1 zolder, buiten: 1 paardenstal, geschikt voor 15 à 16 paarden
Pasque Hodaige en Elisabeth Gerson hebben hun huis met erf en moestuin in de Koolstraat in december 1650 gekocht voor 1500 gulden van Corst Jacob en Heylke Thielen. Daarbij werd afgesproken dat Pascal alleen de goot voor de afvoer van het regenwater alleen aan zijn kant zou maken en onderhouden aan zijn kant.

28. een barak of huisje waarin logeert kwartiermeester Van Lonckart
klein voorhuis en keuken, 1 kleine kamer met schouw, 2 zolders

 

29. de weduwe van Jan Jorissen, inwonend haar dochter met man en drie kleine kinderen. De man is voerman en dient zijn schoonmoeder als knecht.
middelgroot voorhuis en keuken, boven: 2 kamers, 1 zolder, buiten: koestal en schuur

30. Henrick Beckers, slager, met vrouw en twee kinderen en een meid
groot voorhuis en middelgrote keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 hangende kamers, 1 zolder
Dit huis in de Koolstraat was afkomstig van Jan Beckers. Hij was uitlandig en men wist niet of hij nog leefde. In november 1650 verkochten Henrick van den Bergh en zijn vrouw als mede-erfgenamen in elk geval hun aandeel in het huis voor 115 en “een bij van 20 pond” aan de bewoners, Peter Beckers en vrouw, eigenaars voor 2/4 deel. Henrick Corvers was eigenaar voor het resterende vierde deel.
Mocht Jan Beckers alsnog terugkeren, dan zouden verkopers het geld terugbetalen. Zij stonden daavoor borg met hun overige goederen.

31. Lins Willems, daghuurder, met vrouw en een kind, en Matthijs van Hingen met zijn twee zussen als onderhuurders
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine kamer en 1 middelgrote met schouw, 1 zolder, buiten: kleine hof

32. De weduwe van Jan Daemen met een zoon van 22 jaar; houden nachtherberg De Wage in het voorhuis
middelgroot voorhuis en keuken, 1 kleine kamer en 1 middelgrote met schouw, boven: 2 middelgrote kamers en 3 kleine, middelgrote kamer, 1 kleine en 1 middelgrote met schouw, 1 zolder, buiten: paardenstal
Voorheen was dit het huis de Sterre tegenover de Grauwe Toren op de andere hoek van de Koolstraat. In januari 1650 werd het huis voor 1600 gulden en 2 gouden souvereinen verteergeld verkocht aan de Maasschipper Jan Janssen Munnickx. Kort daarop tekende Jan Daemen, via zijn vrouw Maria Bordels, verzwagerd met de verkopers, beschud* aan. Familieleden en naaste buren hadden dit recht, indien zij zich daarbij strikt aan de verkoopsvoorwaarden hielden. Daemen telde daarbij (symbolisch) een gouden en zilveren munt neer, als teken dat hij bij machte was de koopsom te betalen.
Notaris Hendrickx als neef en vertegenwoordiger van de koper, liet echter weten, dat Janssen Munnickx uitlandig was en dus niet te bereiken aangaande het beschud. Later dat jaar stond De Sterre nog steeds op naam van Janssen Munnickx. (*Zie onderaan pagina.)

33. de weduwe van lct. en schepen Stijns met meid en een klein kind, en de schepen duPree als huurder
groot voorhuis en keuken, 1 kleine en 1 grote kamer, beide met schouw, boven: 1 middelgrote kamer met schouw, 2 kleine en nog 1 middelgrote kamer, 1 zolder, buiten: 1 clocht, kleine achterplaats en tuin

34. Servaes Ramon, kanonnier, met de vrouw
klein voorhuis en middelgrote keuken, boven: 1 kleine kamer met schouw, 1 zolder

35. de weduwe van Lodewijck Sijben met zes kleine kinderen en een meid, heeft een winkeltje en gaarkeuken
middelgroot voorhuis en kleine keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer onder het dak

36. de weduwe van Derick Staelmans, kuiper, met drie kleine kinderen een een knecht die werkt
middelgroot voorhuis en kleine keuken, 1 kamer, boven: 1 kleine hangkamer en 1 kleine kamer, 1 zolder

37. Nicolaes Daemen met vier kleine kinderen
middelgroot voorhuis en kleine keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 1 kleine kamer en 1 kleine hangkamer, 1 zolder

38. Reijner Duijssen, bakker, met vrouw en twee kleine kinderen
middelgroot voorhuis en keuken, dito kamer met schouw, boven: middelgrote kamer met schouw, zolder


41. voorheen Het Hertzhoorn, rechts van ade gats
nu Marktstraat 6

39. Jan Peus, winkelier, met vrouw en vier kinderen, waarvan de oudste ouder dan 16 jaar
middelgroot voorhuis en keuken, dito kamer met schouw, boven: 2 hangkamers, zolder

Jan Peus en Maria Knop kregen zeven kinderen tussen 1660 en 1677.

40. Jacob Rochus, jongeman, koopman, met zijn nicht, jongedochter
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 hangkamer en 2 kleine kamers en 1 zolder, buiten: klein achterhuijsken

41. de weduwe van schepen Claessen met een dochter van 18 jaar en een nicht, twee meiden en een knecht; "doet geene neringe"
groot voorhuis, 2 middelgrote keukens met schouw, middelgrote kamer met schouw en grote kamer met schouw, boven: 3 middelgrote kamers, en 3 grote kamers met schouw, 2 zolders, buiten: paardenstal, geschikt voor 20 paarden, schuur, grote achterplaats en middelgrote tuin

Het gezin van schepen Claessen woonde links van de gats in het huis, oudtijds Het Hertshoorn genoemd. Het huis was tot in de 17e eeuw een bekende stadsherberg

Marktstraat

42. de secretaris Joris, weduwnaar, met elf kinderen, de oudste van 21 jaar, met een zus en een meid
groot voorhuis en keuken, 1 middelgrote, 1 kleine en 1 grote kamer, elk met schouw, boven: 2 grote kamers met schouw en 2 middelgrote met schouw, zolder, buiten: 1 clocht, een kleine achterplaats
Dit huis lag rechts van de gats. dd. 9-4-1671: Het huis van wijlen de schepen Siceram, (enerzijds het huis van Aelmans en aan de andere kant “het gemeijn gatsken, leijdende naer de stadtsmuyr” ) Matthijs Joris, secretaris van het Overkwartier, woonde hier toen als huurder, niet als eigenaar.

43. Henrick Aelmans, winkelier, met vrouw en vijf kinderen, twee boven en drie onder 14 jaar
middelgroot voorhuis en keuken, boven: 3 kamers, waarvan 1 met schouw, 2 zolders, buiten: 1 bakhuis

 

44. de kinderen van de weduwe van Reijner Bours, houden winkel
middelgroot voorhuis en keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer en 2 kleine kamers, zolder

45. Maximiliaen Poulle, kanonnier, met vrouw en vijf kinderen, waarvan de oudste is 14 jaar; klein winkeltje
klein voorhuis en keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer, zolder

46. Godfried Berckeler, weduwnaar, met een kind en schoonzuster, twee meiden en een knecht
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 grote kamer met schouw en 1 middelgrote met schouw, boven: 3 middelgrote kamers met schouw, 1 kleine kamer, 2 zolders, buiten: 1 achterhuisje, paarden- en koeienstal, en achterplaats

47. Hermannus Verver, koopman van lakens, met vrouw en een klein kind en meid
middelgroot voorhuis en keuken, 1 grote kamer met schouw, boven: 2 middelgrote kamers met schouw en een zonder, zolder
Herman Ververs en Liesbeth van Heythuysen kregen tien kinderen tussen 1672 en 1692.

48. Peeter Strijthagen, koopman, met vrouw en vijf kinderen, een van 13 jaar, een nicht van 14 jaar en een neef van 18 jaar en een meid
groot voorhuis, 1 middelgrote en 1 kleine keuken, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 clochtien, boven: 2 middelgrote hangkamers, 3 zolders boven elkaar

 

Brugstraat

49. Lambert Ubach, hoedenmaker, met vrouw en kind, drie knechten en een meid
middelgroot voorhuis, en dito keuken, middelgrote kamer met schouw, boven: 3 middelgrote kamers met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten: 1 klein werkhuisje

50. de weduwe van Paulus Crans, winkelierster, daarbij als huurder Sijbert Deurlings, huurvaarder, mer vrouw en kind
middelgroot voorhuis, kleine keuken en kamer, boven: 2 hangkamers en i kleine kamer met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten: kleine schob

51. Henrick Aersschot, bakker, met vrouw en drie kinderen, knecht en meid
groot voorhuis en middelgrote keuken, middelgrote kamer met schouw, boven: 2 hangkamers en 1 middelgrote kamer, zolder, buiten: paardenstal, geschikt voor 4 paarden, kleine achterplaats

52. Aeret van Nuenem met vrouw en meid, winkelier
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine hangkamer

53. Peeter Henrix, schipper en winkelier, met vrouw en twee kleine kinderen
klein voorhuis en keuken, boven: 1 kleine hangkamer, en 1 kleine zolder

54. Jan Cox, brouwer, met vrouw en een "bedaegde" (oudere) dochter en meid
groot voorhuis en keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, 1 grote achterkamer met schouw, boven: 2 middelgrote kamers met schouw en 1 kleine kamer, 3 doorgaande zolders boven elkaar, buiten: koeienstal, met plaats voor 6 koeien, brouwhuis

55. de weduwe van Peter Coolen, winkelierster, met twee kinderen, een onder en een boven 14 jaar
middelgroot voorhuis en keuken, 1 dito kamer met schouw, 2 kleine kamers met schouw, boven: 2 middelgrote kamers met schouw, 2 zolders boven elkaar

56. de weduwe van Claes Ramaeckers, winkelierster, met twee nichten en een neef, een kind
voorhuis bestaande uit 2 midelgrote vertrekken en 1 klein winkelke, 1 middelgrote keuken en 1 achterkeuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 hangkamer en 1 grote kamer met schouw, 3 zolders, buiten: 1 paardenstal, geschikt voor 2 paarden

57. Geurt van Hingen met vrouw en vijf kleine kinderen en knecht; houdt winkel
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer en 1 zolder

58. Jan Claessen, weduwnaar, doet geen handwerk, twee kindskinderen, waarvan een boven 14 jaar
1 middelgroot voorhuis en 1 kleine keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 hangkamer en 1 middelgrote kamer met schouw, zolder

59. Martten Stams, winkelier, met vrouw en 3 kleine kinderen en een meid
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 hangkamer en 1 middelgrote kamer, zolder

60. de dochter van Dirck Dencken met een nicht, meid en knecht
groot voorhuis en 1 middelgrote keuken, boven: 2 hangkamers en 1 middelgrote kamer met schouw, zolder

61. Seger Segers, winkelier, met vrouw, meid en een kind
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 kleine kamer met schouw, zolder, buiten: 1 clochte

Let wel: nr. 62 is niet het huidige hoekhuis.

 

 

62. de weduwe Lockerman, tapt wijn, met drie kinderen boven 14 jaar, en een meid
groot voorhuis en 1 middelgrote keuken, 1 achterkeuken, 2 kleine kamers en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 middelgrote kamer met schouw, 1 hangkamer, 4 middelgrote kamers, waarvan één met schouw, zolder, buiten: paardenstal met ruimte voor 10 paarden en een grote achterplaats
Woonde in het huis en nachtherberg Den Adelaer, waar in groot tumult was ontstaan

63. de weduwe van lct. en secretaris Bossman met vijf kinderen boven 14 jaar, meid en knecht
groot voorhuis en 1 middelgrote keuken, 1 grote kamer met schouw, 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, boven: 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, 3 zolders, buiten: paardenstal, geschikt voor 4 paarden, koeienstal, brouwhuis en hof

64. Jacob op Hall, winkelier, met vrouw en kind, en een meid
groot voorhuis en middelgrote keuken, boven: 2 hangkamers en 1 middelgrote kamer met schouw, zolder

65. de weduwe Cnop, koopvrouw, met haar zoon de lct. Cnop, een meid en een kindskind
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, boven: 2 middelgrote hangende kamers, zolder, buiten: pakhuis en achterplaats

66. Willem Laerenbergh, schoenmaker, met vrouw en vier kinderen, nog klein
middelgroot voorhuis en keuken, 1 kleine kamer met schouw, 1 middelgrote kamer, boven: 2 zolders, buiten: 1 clochte en hof

67. Jan van Loosen, brouwer, met vrouw en een zoon boven 14 jaar, knecht en meid
groot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 2 middelgrote kamers, zolder, buiten: koeienstal, ook geschikt voor 2 à 3 paarden, achterplaats
Begin 17e eeuw was dit het huis Nijmegen, waar Marie in de Karre de pollepel zwaaide.

68. Mattheuwis Loosen, weduwnaar, brouwer, met vijf kleine kinderen en meid
groot voorhuis en middelgrote keuken, 1 kleine kamer en 1 middelgrote met schouw, boven: 1 middelgrote kamer en 1 hangkamer, zolder, buiten: paardenstal voor 2 paarden, brouwhuis
Dit is het het pand, dat oudtijds In De Karre genoemd werd. Nu Brugstraat 9.

69. Willem Loosen, brouwer, met vrouw en zes kleine kinderen en een meid
groot voorhuis en 1 middelgrote keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 3 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, 1 middelgrote kamer, zolder


70. het gotische huis in de Brugstraat

70. Geertruidt Ramakers, de weduwe Kindt, koopvrouw, met een dochter, kind en maagd
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 achterkeuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 hangende kamers en 1 middelgrote kamer met schouw, 2 zolders
Brugstraat 7, het gotische huis, na de eerste stadsbrand nieuw opgetrokken door burgemeester Claes Martels

71. Jan Mans heeft een klein winkeltje, met vrouw en een student en een oude vrouw
klein voorhuis en kleine keuken, boven: 1 kleine hangkamer, zolder
Dit is het kleine huisje links van het gotisch huis en naderhand met dit pand verbonden

72. de weduwe van Jan Bongarts met vier kleine kinderen
klein voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, boven: 2 kamers en zolder

73. de weduwe van Paulus van Aerschot met haar zoon en een meid; houdt winkel
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 hangende kamer en zolder

74. Hubert Janssen, koopman, met vrouw en vier kinderen onder 14 jaar en een meid
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 middelgrote en 1 kleine kamer, 1 hangende kamer, zolder

75. Jan Claessen met vrouw en haar zuster, winkelier en bakker
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 hangkamer, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 zonder, 2 kleine kamers, zolder

75b. de weduwe Thilmans woont in de kamer van het vorige huis met haar dochters dochter van 14 jaar
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 hangkamer, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 zonder, 2 kleine kamers, zolder

 

Neerstraat

76. Anthoin Mettin, lakenkoopman, met vrouw en vier kinderen boven 14 jaar en een meid
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, en 1 kleine achterkeuken, 1 middelgrote kamer, boven: 2 middelgrote kamers, waarvan 1 met schouw, 2 zolders
Anthoin Mottin had het huis in de Neerstraat voor 850 rijksdaalders gekocht van Herman van Horn en diens zussen Heijnersken en Margriet, en de kinderen van hun broer Caspar zlgr. Volgens proces uit 1676 had Gertuidt Ramaeckers, de weduwe Kindt, op de koopsom beslag laten leggen.

77. Henrick Clomp, brouwer, met vrouw, zoon en dochter boven 14 jaar
groot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 2 hangende kamers en 1 middelgrote kamer met schouw, 2 zolders, buiten: koestal met 2 koeien

78. de weduwe van Hans van den Steenwegh met zeven kleine kinderen, knecht en een moeder van 80 jaar ( obijt )
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 middelgrote kamer en 2 hangkamers, 2 zolders, buiten: stal, geschikt voor paarden
Hans van den Steenwegh en Marie Abrahams namen het huis over in november 1661 van hun (schoon)moeder Liesbet Vogels, de weduwe Abrahams.


79. nachtherberg Int Emmerick
nu Neerstraat 10

79. de weduwe van Matthijs Dorss int Emmerick met een klein kind, verder de broer van de weduwe, een knecht en drie meiden
klein voorhuis en 1 grote keuken, 2 grote kamers met schouw, 1 kleine kamer, 1 middelgrote met schouw, boven: 2 grote kamers, 3 middelgrote kamers met schouw, 2 middelgrote kamers, 2 kleine kamers boven de stal, 2 zolders, buiten: paardenstal voor 3 paarden, grote achterplaats en kleine hof

80. Peter Haeffmans, schoenmaker en winkelier, met vrouw, twee kleine kinderen, een zus en een meid
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 achterkeuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 3 hangkamers en 1 middelgrote kamer, 2 zolders

81. Herman van Heijthuijsen, weduwnaar, koopman van lakens, met zes kinderen, drie onder en drie boven 14 jaar en een meid
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 kleine kamer, boven: 2 hangkamers, 2 zolders

82. Jan Aben, zadelmaker, met vrouw en een zoon boven 14 jaar
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer en 1 middelgrote kamer met schouw, zolder

83. de weduwe Caris, houdt ijzerwinkel, met een ongetrouwde dochter, een dochter getrouwd met Bartholomeus van Esch, en vier kleinkinderen
middelgroot voorhuis en dito keuken, boven: 1 middelgrote kamer met schouw, 2 zolders, buiten: 1 clocht

84. de weduwe van Martten Smits met drie kinderen onder de 14 jaar en een meid; houdt een klein winkeltje
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 kleine kamer, 2 zolders

85. Lenardt Loijen, snijder, met de vrouw
klein voorhuis en kleine keuken, boven: 1 kleine kamer, 2 zolders

86. de weduwe van wijlen de lct. Lindtgens met een meid en een knecht
klein voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 achterkeuken, 2 middelgrote kamers met schouw, en achter nog 3 kleine kamers, boven: 1 grote kamer en 3 kleine kamers met schouw, zolder, buiten: 1 schob en 1 grote hof

87. Willem Duijssen, timmerman, met vrouw en een voorkind van 18 jaar, een knecht
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, zolder, buiten: 1 kleine clochte

88. de weduwe Puijll met twee kinderen, een onder en een boven 14 jaar, een meid
middelgroot voorhuis en keuken, 1 stoofken, 1 middelgrote kamer met schouw, nog 1 middelgrote kamer, boven: 2 hangkamers, 1 middelgrote kamer met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten: paardenstal voor 3 paarden, kleine plaats en middelgrote hof

Henrick Puijll en Mechteld de Reij kregen inderdaad twee kinderen. Gerard Jacobus (1663) en Carolus Wilhelmus (1666). (NB. Dit zou inhouden, dat de lijst tussen 1677 en 1680 opgesteld is.)

 

89. de schepen en doctor van de Velde, met vrouw, vier kinderen, twee boven 14 jaar, een meid
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken en achterkeuken, 1 middelgrote kamer met schouw, 1 stoofken en 1 kleine achterkamer, boven: 1 hangkamer, 1 middelgrote kamer, en 1 grote met schouw, 3 zolders boven elkaar, buiten: paardenstal voor 2 paarden, een kleine achterplaats en kleine hof

90. Reijner van den Couck, heeft een klein winkeltje, met vrouw en drie kleine kinderen
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine stoofken en 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 kleine kamers, 3 zolders boven elkaar


91. nachtherberg In Den Keijser
nu Neerstraat 34

91. Mr. Goort Vossen, herbergier in Den Keijser, met vrouw, een zoon en twee dochters boven 14 jaar, een knecht
klein voorhuis en 1 middelgrote keuken, 2 middelgrote kamers met schouw en 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer en 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten: 2 paardenstallen, 1 schuur

92. Areth van Hensbergh, zadelmaker, met vrouw en een mondige zoon
klein voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 middelgrote kamer, 2 zolders boven elkaar, buiten: 1 clocht,

93. de weduwe van Henrick van Neer, beenhouwer, mer vijf kinderen, waarvan twee boven 14 jaar
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 middelgrote kamer, 2 zolders boven elkaar, buiten: 1 clochte
Begin december 1662 verkochten Nelis van Besouwen en vrouw hun huis in de Neerstraat voor 1325 gulden en 25 rijksdaalders als verteergeld aan Hendrick van Neer en Margriet Maxis. Het huis werd toen gesitueerd tussen de woningen van resp. Gerard Simons (links) en Geurd Vossen (rechts). Het huis blijkt dan al belast te zijn met een kapitaal van 300 rijksdaalders. Kort na de aankoop kwam daar een nieuwe lening van 200 rijksdaalders bovenop. Het echtpaar was bereid om derhalve tien morgen land in Montfort als bijpand te stellen. In februari 1665 werd het huis van de eerste lening ontlast en verpand op het groot huis van Besouwen, ook aldaar gelegen.
In 1653 was dit huis en erf al eens uitgebreid middels het afbeschudden* door Besouwen als naaste buurman van een kamer met moeshof van het volgende pand. Na de stadsbrand werd hier nog een lege huisplaats Achter de Muur aan toegevoegd. (* Zie toelichting onderaan pagina.)

94. de weduwe van Gerardt Sijmons met twee kinderen onder 14 jaar, een knecht die het handwerk doet van zadelmaker
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer, boven: 1 hangkamer, 1 kleine zolder en 1 doorgang, buiten: 1 achterhuiske

 

95. de weduwe van wijlen Jan Dencken met drie kleine kinderen, doet geen neringe
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, boven: 1 zolder

96. de weduwe van Reijner van Vucht met een dochter boven 14 jaar
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer

97. Henrick Heerkens met vrouw en een kind; houdt een winkeltje
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 kleine kamer en 1 kleine zolder

98. Henrick Luijtgens met vrouw en 2 meiden; handelt met honich en meije (mede)
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 achterkeuken, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 stoofken, boven: 1 hangkamer en 1 middelgrote kamer met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten: 1 hof

99. Vaes Hamers, ruijter
middelgroot voorhuis en diito keuken, 1 kleine en 1 middelgrote kamer, boven 1 kamer

100. Thomas Corbee, hoedenmaker, met zuster en vier knechten, en een klein broertje
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer, boven: 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, 1 kleine zolder, buiten: achterplaats, "bequaem tot stallinge van 6 peerdt"

101. Wijnand van Tinraeij, beenhouwer, ongetrouwd, met een meid
(indeling huis niet ingevuld)

102. de huisplaats van de lct. Baerll, onbetimmerd voor en achter twee gemaexkens
(leeg)

103. de lct. en schepen van Baerll met vrouw en acht kinderen onder 14 jaar, met schoonzuster, nicht en een maagd
klein voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 kleine achterkeuken, 2 kleine kamers met schouw, boven: 1 kleine, middelgrote en grote kamer, elk met schouw, nog 1 kleine kamer, 1 zolder, buiten: kleine hof

104. Claes Visschers, schoenmaker, met vrouw en een zoon boven 14 jaar
klein voorhuis en kleine keuken, boven: 1 middelgrote en 1 kleine kamer, beide met schouw, zolder

105. de weduwe Loosen, brouwerse, met twee kleine kinderen en een meid
groot voorhuis en 1 grote keuken, 1 middelgrote en 1 kleine kamer, beide met schouw, nog 1 kleine kamer, boven: 2 zolders, buiten: paardenstal voor 3 paarden, koeienstal, brouwhuis, grote plaats met opvaart

106. de weduwe van de lct. Woestingh met haar dochter, een student en een meid
klein voorhuis, 1 grote keuken en 1 middelgrote achterkeuken, 2 grote kamers met schouw, 1 kleine kamer, boven: 3 grote kamers met schouw, 1 middelgrote kamer, 1 zolder, buiten: 1 kleine hof

107. de schepen Woestingh met vrouw en drie kleine kinderen en een meid
groot vooruis, 1 middelgrote keuken, 1middelgrote en 1 grote kamer, beide met schouw, 1 stoofke, boven: 1 middelgrote hangkamer, 2 middelgrote kamers, waarvan een met schouw, grote zolder, buiten: 1 grote clochte, paardenstal voor 6 paarden, kleine plaats

108. de lct. Petit met vrouw, twee kleine kinderen, een klerk en meid
middelgroot voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 achterkeuken, 2 middelgrote kamers met schouw, 1 kleine kamer, boven: 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, 1 middelgrote kamer, zolder, buiten: middelgrote plaats en middelgrote hof

109. Jan Stijnen, brouwer, met vrouw, schoonbroer en meid
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 kleine en 1 grote kamer, beide met schouw, boven: 2 kleine kamers, waarvan 1 met schouw, zolder, buiten: paarden- en koeienstal, brouwhuis, grote plaats met opvaart, middelgrote hof

110. de weduwe van raadsverwant Spee met haar moeder en zes kinderen boven 14 jaar en een meid
middelgroot voorhuis en dito keuken, 3 kleine kamers, waarvan 2 met schouw, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 kleine kamer, zolder, buiten: paardenstal voor 2 paarden, schuur, geschikt voor 6 paarden, opvaart en hof
Catharina van den Camp (1600-na 1680) was oudste van vier dochters van Arnold van den Camp en Ida Meders, Zij trouwde Gerard Spee, raadsverwant vanaf 1664 tot zijn overlijden in 1678. (NB. Dit geeft aan dat de lijst daarna - en uiterlijk 1680- is opgesteld.)

111. Geertruidt Wassenbergh, geestelijke dochter met nog een dochtertje van buiten
klein voorhuis, kleine keuken en kleine achterkeuken, 2 kleine kamers, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 3 kleine kamers, zolder, buiten: klein hofken

112. Willem van Effelt, tolknecht met vrouw en dochter boven 14 jaar
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 kleine hangkamer, en 1 kleine kamer met schouw, 2 zolders boven elkaar, buiten kleine plaats en middelgrote hof

113. de advocaat T. Bree, weduwnaar ( weedman ), met twee kleine kinderen en twee meiden
klein voorhuis en 2 kleine keukens, 1 grote kamer met schouw en 1 kleine kamer met schouw, boven: 1 kleine en 1 grote kamer, beide met schouw, 1 middelgrote kamer met schouw, nog 1 kleine kamer, zolder, buiten: middelgrote hof

114. de weduwe van de chirurgijn mr. Lambert van Vooren, met dochter, schoonzoon, zoon en twee meiden
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 stoofken en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 2 middelgrote kamers, waarvan 1 met schouw, 2 zolders, buiten: middelgrote hof

115. Reijner Kannegieter, smid, met vrouw en zes kinderen onder 14 jaar
middelgroot voorhuis, 1 kleine keuken, boven: 1 kleine hangkamer met schouw(!), en 1 kleine kamer, zolder

116. Anthoin Bolmans, schoenlapper, met vrouw en twee kleine kinderen
klein voorhuis en kleine keuken, boven 2 plaatsen (om te slapen), zolder


118. voorheen brouwerij De Kroon
nu M'broedersstr. 2

117. de commissaris Verstegen met vrouw en drie kleine kinderen, knecht en twee meiden
klein voorhuit, 1 middelgrote keuken en 1 kleine achterkeuken, 2 middelgrote kamers, elk met schouw, 1 stoofken, buiten: middelgrote hot

118. Lins van Wessem, brouwer, met vrouw en vier kinderen boven 14 jaar en meid
middelgroot voorhuis, en dito keuken, 1 spintien, 1 stoofken en 1 kleine kamer met schouw, boven: 2 hangkamers en 1 kleine kamer, zolder, buiten: paardenstal voor 2 paarden, koestal, brouwhuis en kleine hof

119. Dirrick Kannegieters , schoenmaker, met vrouw en drie kinderen onder 14 jaar
klein voorhuis en dito keuken, 1 middelgrote kamer, boven: de zolder
Eind 1667 namen Jan Dericx, kanonnier, en Catharina Huckelhoven een lening van 100 gulden op hun huis naast de kerkhof van de minderbroeders. Als buurman aan de andere kant werd brouwer Lins van Wessem genoemd. Het huis was al eerder belast, o.a. met een kapitaal van 100 rijksdaalders. Nog geen drie maanden later verkochten zij huis en tuin aan het echtpaar Loosen-Verstraelen. De koop ging niet door. In februari daaropvolgend tekende Peter Houben als naaste vriend (lees: familie) beschud aan. Als symbolisch gebaar, telde hij een gouden en zilveren munt neer. Voor het overige zou hij zich volledig houden aan de voorwaarden in de koopakte. Peter Houben was getrouwd met Heijlken Tabbers.

---- het klooster der paters minderbroeders

 

Zwartbroekstraat

120. Matthis van Baerll. NB. Nu woont een marketenter in dit huis
middelgroot voorhuis, 1 middelgrote keuken en dito kamer, zolder

121. de weduwe van Mr. Thomas Peters met twee zonen, schrijnwerkers
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: 2 kleine kamers, 2 zolders, waarvan 1 kleine

122. de advocaat J.F. van Bree met vrouw, vier kinderen onder 14 jaar, een klerk en een meid
middelgrote keuken, 2 middelgrote kamers, waarvan 1 met schouw, boven: 3 kleine kamers, zolder, buiten: opvaart en hof

123. Peter Loufft, wolwever, met vrouw en drie kleinkinderen, twee knechten, die meewerken
klein voorhuis en 1 kleine keuken, 1 kleine kamer, boven: de zolder, buiten: kleine plaats

124. een armenhuisje van Henrick Luijtgens, waarin Mertten Michels, daghuurder, woont
(geen beschrijving)

125. Jan Beckers, daghuurder, met vrouw en een klein kind
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: de zolder, buiten: klein hofken

126. Elbertien van der Horst, jongedochter, geen nering doende
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: zolder

127. Agnes Clomp, weduwe, wasvrouw, met twee kleine kinderen
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: zolder

128. Joost van der Horst, daghuurder, met zijn vrouw
klein voorhuis en dito keuken, 2 kleine kamers, boven: zolder

129. de weduwe van kapitein Horstius met drie kinderen, een onder en twee boven 14 jaar
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: zolder

130. Henrick Henrix Olieslager, weduwnaar ( weedtman ), schoenmaker, met dochter boven 14 jaar
middelgroot voorhuis, 1 middelgrote keuken en dito kamer, boven: de zolder

131. Matthijs Meijers, wolwever, met vrouw en een klein kind
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: zolder

132. de weduwe Goort Pelser met twee kinderen boven 14 jaar; doet geen neringe
klein voorhuis en dito keuken, boven: 1 kleine kamer en zolder

133. N. Michel, gewezen knecht in het gasthuis, daghuurder, met de vrouw
middelgrote kamer en middelgrote kamer boven

134. Paulus Vincken, portier aan het Zwaertbroek, met vrouw, vier kinderen en een kindskind, allen onder 14 jaar
klein voorhuis en kleine keuken, zolder

Het zout na

Achter de Muur

135. de weduwe van mr. Jan Paul met een zoon boven 14 jaar; tapt wijn
middelgrote keuken, 1 grote kamer met schouw, 1 kleine kamer, boven: 2 kleine kamers, 1 grote kamer met schouw, zolder, buiten: klein hofken

---- de schuur van schepen Woestingh, redelijk groot

136. het huis van Herman van Nederhoven, daarin woont een arme weduwe
1 plaetsken

---- de schuur van Tripelien Visschers

---- de schuur van de schepen Baerll met een kamertje

137. de schoolmeester Kimpe met vrouw en drie kleine kinderen
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer met schouw, boven: middelgrote kamer met schouw, zolder

138. Matthijs Kellenaers, lopende bode van de stad, met vrouw en vijf kleine kinderen
klein voorhuis en dito keuken, 1 kleine kamer, boven: 2 plaetskens, ongezolderd

139. Claes Kreeckelbergh, daghuurder, met vrouw en twee kinderen
1 plaetsken

140. Peeter Meuwissen, daghuurder, met vrouw en twee kinderen, ongeveer 14 jaar oud
kleine keuken, boven: 2 kleine kamers onder het dak

---- de schuur van de advocaat Mierloe

141. Matthijs Paulussen, kleermaker, met vrouw en drie kinderen onder 14 jaar
1 plaetsken, kleine zolder

142. Walraven Claessen, wollenwever, met vrouw en zoon van over 14 jaar, twee arme jongens die hij leert weven
klein voorhuis, 1 kleine keuken en 1 kleine kamer, boven: de zolder

143. Daem Beenen, kooldrager, met de vrouw
klein voorhuis, 1 kleine keuken en 1 kleine kamer, boven: 2 kleine kamers, zolder

---- een huisje van Denckens kinderen

---- Denckens schuur

144. Anthoin de speelman met vrouw en vier kinderen, sommigen over de 14 jaar
“1 plaetsken”

---- de schuur van de weduwe Dorss

---- het armenhuisje van Luijtgens

---- het soldatenhuisje van Luijtgens:

145. Het huis van Willem Meertten tot Ool: Philips Everts, voerman, met vrouw, twee kleine kinderen en zuster; idem Henrick van der Coulen met vrouw en twee kleine kinderen; en ook Herman Cleijnen met vrouw en drie kleine kinderen
een kleine keuken, “waer 2 peerden staen”, 1 grote kamer met schouw en 2 kleine kamers met schouw, direct daarboven de zolder, buiten: paardenstal met ruimte voor een paard en een koeienstal, en een grote plaats achter het huis
In mei 1658 verwierf Willem Merten, als hoogste bieder bij het uitgaan van de kaars, dit huis met brouwhuis, moestuin en plaats voor 100 gulden plus de hoogsels ad 30 gulden. Het huis werd toen gesitueerd tussen het erf van resp. postmeester Dulcken en de erfgenamen Heuft, Achter de Muur aan het Roers-poortje. Met de koopsom werd de erflast aan het St. Catharina-altaar te Asselt afgelost. Willem Mertens was getrouwd met Marie Geutsen.

---- de schuur van de jonge Wessem, 30 voeten lang en 25 voeten breed

146. Philips van Wijnarden, akkerman, met de vrouw
klein voorhuis en kleine keuken, boven: de zolder, buiten: paardenstal en koestal

147. Paulus Custers, leidekker, met vrouw en twee kinderen
klein voorhuis en kleine keuken, 2 kleine kamers, boven: de zolder
Begin 1650 vekochten Daniel Hermens en vrouw hun huis Achter de Muur aan Paul Custers en Mercke Putmans. De koopsom bedroeg 274 gulden. Kopers zouden tevens de lening van 150 gulden overnemen. Het huis werd gesitueerd naast Het Cransken.

148. Lenardt Beckers met vrouw en drie kleine kinderen in Het Cransken, tapt bier
klein voorhuis, 1 middelgrote keuken en 1 achterkeuken, 1 stoofken en 2 middelgrote kamers met schouw, boven: 3 kleine kamers, 1 grote kamer met schouw, zolder, buiten: paardenstal voor 4 à 5 paarden, de plaats

Het gezin Beckers woonde hier als huurder. In april 1654 was het huis, afkomstig van de kinderen en erfgenamen van wijlen David leFries, middels volmacht uit Erkelenz, verkocht aan Thijs Smeets van Roosteren
en Catharina Cornelissen. De (schoon)vader van de verkopers was in zijn leven kornet van graaf Herman van den Bergh. Naderhand ging het huis over op Reiner Smeets.

149. Jan Draecken, daghuurder, met vrouw en twee kinderen
“1 plaetsken”

150. Willem van der Schuijren, biertapper in Het Reijpken, met vrouw en drie kleine kinderen
middelgroot voorhuis en dito keuken, 1 stoofken en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 1 middelgrote kamer met schouw, zolder, buiten: paardenstal voor 6 à 7 paarden, koestal, de plaats
In augustus 1677 verkochten Jacob Beeck en zijn vrouw Anna Seventer huis, stalling en moeshof aan Willem van der Schuijren en Jenneken van Astenbergh. Het huis stond bekend als nachtherberg en was afkomstig van Jacob's ouders. Het zal wel niet toevallig zijn, dat de naam overeen komt met de veldnaam In de Reijp te Posterholt, Jacob Beeck had daar immers meerdere bunders land. Een uitgebreid verslag over Het Reijpken ( en Het Cransken) is te vinden op de pagina over Huisnamen, elders op deze web-site.

151. het achterhuis van Lockermans
“1 plaetsken”

152. de weduwe Jan Claessen, portierster, met haar schoonzoon, tapper
klein voorhuis en kleine keuken, boven: 1 kleine zolder

153. Thijs Seems, schoenlapper, met vrouw en vier kinderen
“1 plaetsken”
Uit het huwelijk van Thijs met Catharina Paulsen zijn alleen bekend de drie zoons Jacob (1667), Mathias (1671) en Paul (1672)

154. de weduwe van Willem mitte koordt met vier kleine kinderen; doet geen nering
groot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 kleine kamer, boven: 1 hangkamer, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, 2 zolders, buiten: 1 kleine plaats

155. Jan van Overens weduwe met twee kinderen, een over 14 jaar; doet geen nering
middelgroot voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 kleine en 1 middelgrote kamer, boven: 2 kleine kamers, 2 zolders, buiten: kleine paardenstal

156. Cornelis Rutten, schrijnwerker en winkelier, met vrouw en drie kinderen
klein voorhuis en kleine keuken, 1 middelgrote kamer met schouw, zolder
Cornelis Rutten en Agnes Bloem kregen vijf kinderen tussen 1669 en 1679.

157. Judocus Scheijven met vrouw, knecht en twee meiden
middelgroot voorhuis en 1 middelgrote keuken, 1 stoofken en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 2 kleine kamers met schouw, 2 zolders, buiten: paardenstal en koestal
Judocus Scheijven was in augustus 1672 getrouwd met Agnes Bosman. In mei 1675 werd hun zoontje Peter geboren. Hij was een zoon van Rutger Scheijven en diens tweede vrouw Catharina Bossmans. Zijn vader had in oktober 1659 de lege huisplaats in het Vissersstraatje gekocht, achterlangs tegen zijn eigen erf en aan weerszijden resp. het huis van Maroyen en Tinot (zie nr. 160). (NB. Het huis van Maroyen Achter die Leuff is moeilijk te traceren in deze lijst, omdat het waarschijnlijk verhuurd was.)

158. Symon Packenius, tapt bier, met vrouw en meid
middelgroot voorhuis, en middelgrote keuken, 1 sstoefken en 1 middelgrote kamer met schouw, boven: 2 kleine kamers, zolder
Simon Packey en zijn vrouw Maria Bloemers, alias Schreurs, kregen drie zoons: Jan Henrick (1673), Jan (1674) en Stefan (1676). De jongens worden op deze post niet genoemd, terwijl de lijst toch na 1676 werd opgemaakt.
De voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Schreurs en Cornelia Rutten en het echtpaar Peter Pierrardt en Windel Schreurs verkochten het huis Achter de Muur in augustus 1676 aan Simons Packey en zijn vrouw Marie Bloemers.

159. Jan Dodemont, metselaar, met vrouw en meid; tapt wijn en bier
groot voorhuis en middelgrote keuken, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, boven: 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, zolder
Jan Dodemont en Catharina Swinnen kregen vier kinderen: Jan (1666), Gertrudis (1667), Maria (1669) en Jacob (1670). Er worden geen kinderen op deze post vermeld! Het echtpaar kocht het huis met plaats Achter de Muur in februari 1669 van de erfgenamen Schoenmakers voor 800 gulden.

160. Ott Beckers, beenhouwer, met vrouw en vijf kleine kinderen en een meid
middelgroot voorhuis, 1 kleine keuken en 1 kleine achterkeuken, 1 kamer, boven: 2 kleine kamers, 2 zolders boven elkaar
Otto Beckers was getrouwd met Liesbet Timmermans. De kinderen uit dit huwelijk waren: Catharina (1669), Leonardus (1672), Jacoba (1674), Jacomina (1676), en Bernardus (1678).
Ot Beckers werd in 1669 genoemd als buurman van Jan Dodemont Achter de Muur.

---- Judocus Scheijven schuur

161. een klein huisje naast de schuur van Scheijven
1 kleine keuken en 1 kamer, boven: 1 zolder

162. Peter Nelissen met vrouw en meid, inwonend de vijf kinderen van Nijs de kooldrager
2 gemaexkens met schouw, boven 2 kleine kamers, ongezolderd

163. Beret Post, weduwnaar ( weedtman ), met zijn zoon en dochter boven 14 jaar; brouwer zonder getouw. Inwonend Jan Vissers met vrouw en drie kinderen
klein voorhuis en kleine keuken, 1 kleine kamer, boven: zolder
Bertinus Post, alias Peus, en vrouw Mechteld van Wanlo kregen vijf dochters en een zoon tussen 1641 en 1655.

164. Pierre Tenot, kanonnier, met de vrouw
kleine keuken, en 1 kleine kamer, boven: kleine zolder
Peter Tinot en Christina Crooneboom, belastten hun huis in het Visserstraatje in juli 1663 met 100 gulden bij de meesters van het smedenambacht.
In 1658 was er nogal wat te doen om de lege huisplaats van Geertgen Quicken, jonge dochter van wijlen Gerlach Quicken en Frederica van Ophoven. In eerste instantie droeg zij de grond tot aan het sijpken in de hof over aan de kerkmeesters van de Kapel, als aflossing van een schuld. Op hun beurt verkochten de heren de grond door aan buurman Peter Tinot. Anderhalve maand later tekende Geertgen, kamenierster bij de huisvrouw van Stephan van Geloes, heer tot Elmpt, haar beschud* aan. (Als nabuur, nl. van het hofken, had zij dit recht.) Zij beweerde, de grond voor zich en niemand anders gekocht te hebben. Daar volgde een rechtszaak op. Het bleek, dat het beschud rechtmatig was geweest. De vrouw van Tinot had het beschud en het geld aangenomen, toen haar man uitlands was. Niettemin. Tinot zal verbaasd opgekeken hebben wanner Geertgen alsnog binnen jaar en dag de grond doorverkoopt aan buurman Scheijven namens diens kinderen uit huwelijk met Catharina Bosmans zlgr. *Zie onderaan de lijst.

Volgen akte uit juni 1643 herbergde een van de aangrenzende huizen hier de kooldragersgaffel.

165. Goort Willems met vrouw en twee grote kinderen; tapt bier
klein voorhuis, 1 middelgrote keuken, 1 middelgrote kamer met schouw en 1 kleine kamer, boven: 2 kleine kamers en 1 middelgrote, middelgrote zolder

166. Jan Goorts, torenwachter, weduwnaar
klein voorhuis en kleine keuken, boven: 1 zolder

167. de weduwe van Joost de Clerq met vier kleine kinderen; zonder enige neringe of winning; onvermogend
klein voorhuis en 1 kleine keuken, boven: 1 zolder
Henrica Jorissen, alias van Rour, en Judocus de Clerck kregen samen vier kinderen, te weten: Margareta (1668), Judocus (1670), Ida (1673) en Henrick (1674)

* Beschudden of naasten: het recht van aanverwanten of buren om verkocht onroerend goed af te kopen van de koper, zolang ze maar voldeden aan de afspraken in de koopakte vermeld. Familie ging voor buren.

Spelling van de namen volgens de originele lijst: Aben (82), Aelmans (43), Aerschot (74), Aersschot (51), Baerll (102), (103), (120), Beckers (29), (125), (148), (160), Beenen (143), Berckeler (46), Beckers (30), Bisschops (3), Boekman (4), Bolmans (116), Bongarts (72), Bossman (63), Botquin (1), Bours (44), Bree (113), (122), Caris (83), Claessen (41), (58), (75), (142), (152), Cleijnen (141), Clercq (167), Clomp (77), (127), Cnop (65), Coolen (55), Corbee (100), Couck (90), Coulen (141), Cox (23), (54), Cranen (10), Crans (50), Crebbers (25), Cruchten (14), Custers (147), Daemen (32), (37), d'Amneau (11), Dencken (60), (95), Dilssen (7), Dodemont (159), Dorss (79), Draecken (149), Duijssen (38), (87), duPree (33), Effelt (112), Elmpt (5a), Esch (81), Everts (145), Goorts (166), Haeffmans (80), Hall (64), Hamers (99), Heerkens (97), Heijthuijsen (81), Henrix (53), Hensbergh (92), Hingen (57), Hodage (27), Hoeft (12), Horst (126), (128), Horstius (129), Janssen (5), (74), Joris (42), Jorissen (29), Kannegieter (115), (119), Kellenaers (138), kerdrijver (17), Kimpe (137), Kindt (70), Kreeckelbergh (139), Laerenbergh (66), Laurenbergh (19), Lin (22), Lindtgens (86), Lockerman (62), (151), Loijen (85), Lonckart (28), Lonus (6), Loosen (67), (68), (69), (105), Loufft (123), Luijtgens (98), (124), Mans (71), Maroen (2), Meertten (145), Meijers (131), Melpert (13), Mettin (76), Meuwissen (140), Michel (133), Michels (124), Mierloe (137+), Milleron (15), mitte koordt (154), Nederhoven (136), Neer (93), Nelissen (162), Niclaes (24), Nuenem (52), Olieslager (130), Ool (18), Overen (155), Packenius (158), Paul (135), Paulussen (141), Pelser (132), Peters (121), Petit (108), Peus (39), Pijls (26), Post (163), Poulle (45), Puijll (88), Ramaeckers (12), (56), Ramakers (70), Ramon (34), Rochus (40), Roijen (21), Rutten (156), Scheijven (157), Schuijren (150), Seems (153), Segers (61), Sijben (35), Sijmons (94), Smits (84), Spee (110), speelman (144), Staelmans (36), Stams (59), Steenwegh (78), Stijnen (109), Stijns (33), Stillen (16), Strijthagen (48), Swinnen (20), Tenot (164), Thilmans (75b), Tinraeij (101), Ubach (49), Velde (89), Verstegen (117), Verver (47), Vincken (131), Visschers (104), Vissers (156), Vogelsanck (8), Vooren (114), Vossen (91), Vucht (96), Wassenbergh (111), Wessem (118), Wijnarden (146), Willems (9), (31), (165), Woestingh (106), (107).