Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Eub Tegels van Karken, schepen <1661-1678+

In december 1637 kocht zekere Abel Jansen van Karken van jr. Gyelis van Haften en vrouw voor 20 rijksdaalders een huisplaats op de Heuvel. Toen was alleen sprake van een boomgaard, terwijl er in 1630 nog een huis gestaan moet hebben. Van de grondbelasting werd alleen de erfcijns aan de kerk genoemd. Eventuele overige lasten zouden door verkopers vergoed worden.

Deze Abel was eigenlijk Eub Tegels. Hij was een nieuwkomer in het dorp. In mei 1637 was hij getrouwd met Trincken Peijs. Slechts van vijf kinderen is de doop in het kerkregister terug te vinden. Maar het echtpaar heeft meer kinderen gehad.

Ter orientatie: A: Sint-Wirostraat; B: Raadhuisstraat; C: Hoofdstraat; D: Pastoor Siebenstraat.
1 = de boomgaard uit 1637 ondertussen in drie huisplaatsen opgedeeld. 2 = de huisplaats verderop, aangekocht van Walraven Paer. 3 = de woning van kleinzoon en schepen Stoffer Tegels.

De kaart zelf stamt uit de Atlas der Domeien van het ambt Montfort, anno 1741.

Gewoontegetrouw kwamen de namen der grootouders weer terug onder de kleinkinderen. Dat helpt in dit geval om ook de andere kinderen van Abel en Trincken op te sporen.

In oktober 1639 kocht het echtpaar ook nog een huis met moeshof van Walraven Paer. Het huis was gelegen op de Kemp verderop aan de veestraat. Daarbij hoorde ook een boomgaard, maar dan aan de overkant van de weg, grenzend aan Hoosden. Als derde perceel werd een akker op de berg genoemd, een halve morgen groot. De koop werd gesloten voor 150 gulden en tien stuivers. (RHCL te Maastricht: Inventaris Schepenbank van Sint-Odiliënberg, inv. nr. 15: overdrachten.)

Vermoedelijk heeft Eub in de jaren veertig als pachter op Overen geboerd, maar daar zijn te weinig gegevens over. Naderhand nam hij plaats in de schepenbank van Sint-Odiliënberg. De eerste vermelding treffen we aan in 1661. Die functie behield hij tot zijn overlijden in november 1678. Omdat hij de schrijfkunst niet machtig was ondertekende hij schepenstukken steevast met de A van Abel. Zijn vrouw Catharina was hem reeds in mei 1662 ontvallen.

Drie generaties achter elkaar werd een stoel in de schepenbank bezet door Abel, zoon Jan en de kleinzoons Euben en Stoffer. We kunnen gerust stellen dat Abel Tegels en vrouw Catharina de stamouders zijn van de familie Tegels in de omgeving met nog aanwezige nazaten in de Verenigde Staten.

Jan Tiegels, schepen 1679-1705+

Jan Tegels was een zoon van Abel Tegels uit Karken en Catharina Peijs. Jan trouwde in september 1674 met Catharina Knips, weduwe van Johan Meulenray. Uit dit eerste huwelijk werden twee jongens geboren. Jan nam tevens de pacht op Groot Dasselray over van zijn voorganger in het huwelijksbed.

In mei 1678 hertrouwde Jan Tegels in de kerk van Vlodrop met Elisabeth (lees: Cornelia) Slijpen. Uit dit tweede huwelijk zouden nog eens vijf kinderen volgen, o.a. Abel in 1684 en Stoffer in 1689. Ook na het overlijden van zijn eerste vrouw bleef Jan Tegels boeren op Dasselray. Na zijn overlijden in 1705 runde Neul het boerenbedrijf, samen met haar zoon Euben.

Naast schepen was Jan Tegels ook geregeld actief als burgemeester. Deze uitvoerende functie werd jaarlijks uitgegeven, meestal aan een der schepenen. In die rol was hij o.a. de aan te spreken persoon voor soldaten en andere gezanten, die hij dan metaan naar een herberg bracht voor een goede maaltijd.


Eub Tegels, schepen 1715-1722+

Abel Tegels (1684-1722) was een zoon van Jan Tegels en Cornelia Slijpen. Hij was de derde in lijn de plaats zou nemen in de schepenbank van Sint-Odiliënberg. Na het overlijden van zijn moeder in 1708 nam Euben de halfwin op Groot-Dasselray over.

Abel was in april 1712 getrouwd met Marie Beckers, halfersdochter. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Marie hertrouwde kort na het overlijden van haar man met Maes Sillen uit Leeuwen-Maasniel, die gelijk de halfwin op de boerderij overnam.

Nog voor 1720 kocht het echtpaar Tegels onder in het dorp een huis van de weduwe Bergh, voorheen pastoriegoed geweest. Het huis werd verhuurd.

Opnieuw de kaart uit 1741 met B: Raadhuisstraat; C: Hoofdstraat.
1. Het stmhuis van de familie Tegels, ondertussen opgedeeld en deels verkocht aan anderen. 2. Het huis onder in het dorp door Euben en zijn vrouw Marie kort voor 1720 aangekocht en verhuurd.

Christoffer Tegels, schepen 1723-1753+

Vrijwel meteen na het overlijden van zijn oudere broer Abel (1689-1753) werd Stoffer tegels benoemd tot schepen. Daarmee was hij de vierde op rij in de familie. Stoffer was voor 1720 getrouwd met Aldegonda Tilmans. Het huis van Stoffer Tegels stond aan de huidige Sint-Wiro/Odiliastraat aan de kant van het goed Hoosden.

In 1735, of kort daarvoor, moet er opnieuw een uitslaande brand meerdere huizen onder in het dorp in de as hebben gelegd. De getroffenen kregen daarvoor enkele jaren vrijstelling van de schattingen. Ook het huis van schepen Tegels was in vlammen opgegaan. Meerdere huizen waren ook al in de grote dorpsbrand van 1716 getroffen.

Enkele keren, zoals in 1748 was Stoffel tevens nabuur-burgemeester. In die functie was hij vooral belast met uitvoerende taken. Na het overlijden van Hendrick Corsten in 1745 was Euben tevens oudst-schepen, niet vanwege de leeftijd, maar wegens het aantal jaren dat hij het ambt vervulde.