terug

back

De nakomelingen van schepen Dirrich Kochss en Liesbeth van Wessem (door Verzeijl als tak B. aangeduid) bereikten al gauw hogere functies in het plaatselijke en regionale bestuur. Met name de tak van zoon Selis Cox en Elsa Severijns.Voor en na raakte deze tak in mannelijke lijn uitgestorven. De meeste zegels en wapenschilden stammen vooral uit deze tak van de familie Cox te Roermond. De uitvoering van het wapenfiguur verschilt duidelijk van het wapen van hun voorvader Dirich Kaex uit 1478. Hier hangt het schietlood links van de waterpas recht naar beneden. (Afb. boven: zegel van bode/richter Diric Kaex dd. 25-3-1478, GAR 1001: oud archief Roermond, inv.nr.1639; regesten 417, 585, 607,776. Eenzelfde zegelafdruk is te vinden RHCL te Maastricht 14A.200A: inv.nr.1341, dd. 26-5-1478.)

The descendants of juror Dirrich Kochss and Liesbeth van Wessem (by Verzeijl indicated as branch B.) soon reached senior positions in local and regional government. In particular, the branch of their son Selis Cox and Elsa Severijns. Sooner or later this branch became extinct in the male line. Most seals and coats of arms stems mainly from this branch of the Cox family, Roermond. The implementation of the arms figure differs clearly from the arms of their ancestor Dirich Kaex in 1478. Now the plumb hangs left of the level straight down.

A. Zegelafdruk met wapen van schepen Dederic Kaex, dd. 27-5-1576. Dirck Kochs was schepen te Roermond. Hij trouwde Elisabeth van Wessem, de weduwe Severijns, dochter van Selis van Wessem en Anna de Borman. Uit dit huwelijk zijn twee zoons bekend: Dirck Cocx (x Stofferken Roeders) en Daniel Cox (x Henricken Buijtendijck). (Zegel: GAR 1001: oud archief Roermond, inv.nr.923; regesten 1508, 1509a, 1552a.)

A. Stamp print with weapon Dederic Kaex, dd. 27-5-1576. Dirck Kochs was an alderman in Roermond. He married Elisabeth van Wessem, the widow Severijns, daughter of Selis van Wessem and Anna de Borman. They became two sons: Dirck Cocx (x Stofferken Roeders) and Daniel Cox (x Henricken Buijtendijck).

B. Zegelafdruk in rode lak onder het testament van scholaster en kanunnik Theodorus Cox anno 1646. Dirck Cox (1594-1646) was de derde zoon uit het huwelijk van Selis Cox en Catharina Oidtman. Hij werd in 1626 tot kanunnik en scholaster van de domkerk gekozen. (RHCL te Maastricht 14.A002B: archief kapittel van de H.Geest, inv.nr.128.)

 

B. Seal Printing in red paint underneath the last will of Theodore Cox anno 1646. Dirck Cox (1594-1646) was the third son of Selis Cox and Catherine Oidtman. He was elected to canon and scholastic of the cathedral in 1626.

C. Detail grafzerk familie Henric Cox (1631-1697). Joannes Henricus Cox was de oudste zoon van Gerardus Cocx en Helena Schenck van Nydeggen. Op de grafzerk staan ook de wapens van zijn grootouders Schenck, Spiegel en van Huls. In het familiegraf werden ook zijn twee broers begraven. Het graf bevond zich in de klokkentoren van de St. Christoffel kathedraal te Roermond. De grafsteen is daar nog te bezichtigen. (Zie afbeelding beneden.)

C. Detail gravestone family Henric Cox (1631-1697). Joannes Henricus Cox was the eldest son of Gerardus Cocx and Helena Schenck van Nydeggen. On the gravestone are also the arms of his grandparents Schenck, Spiegel and Huls. In the family plot his two brothers were buried. The grave was located in the bell tower of the St. Christopher Cathedral in Roermond. The tombstone is still there to visit. (See figure below.)

D. Zegel van Franciscus Cox (1639-1706), landscholtis van ambt Montfort, onder een zegelbrief dd. 6-4-1693. Hij was een zoon van Gerardus Cox, auditeur-militair van het garnizoen te Gelder, en Helena Schenk van Nydeggen. Franciscus Arnoldus Cox trouwde in eerste huwelijk met Maria Bisschops. Uit dit huwelijk vier kinderen, welke allen jong stierven. Hij hertrouwde met Wendelina Beatrix Pallant. (RHCL te Maastricht 16.0754: inv.nr.59a.)

D. Seal of Francis Cox (1639-1706), sheriff of Ambt Montfort, under a seal letter dd. 6-4-1693. He was a son of Gerardus Cox, judge advocate of the garrison Gelder, and Helena Schenk van Nydeggen. Francis Arnoldus Cox was married to Maria Bisschops. They got four children, all of which died young. He remarried Wendelina Beatrix Pallant.

E. Alliantiewapen van het echtpaar van der Smitzen-Cox. Wapen van Maria van der Smitzen (+1595), dochter van Johan van der Smitzen en Beel Cox. Haar moeder was een zus van Gerardt Kochs (x Catharina Roeders). Maria van der Smitzen kocht van de erfgenamen Roeders-Cox het (halve) huis Die Alde Apotheek op de hoek van de Markt richting Kraanpoort. De grafsteen bevindt zich in de St. Christoffel kathedraal te Roermond.


E. Alliance Arm couple of Smitzen-Cox. The arms of Maria van der Smitzen (+1595), daughter of Johan van der Smitzen and Beel Cox. Her mother was a sister of Gerardt Kochs (x Catherine Roeder). Maria van der Smitzen bought from the heirs Roeder-Cox the (half) house Die Alde Apotheek at the corner of the Market direction Kraanpoort. The tombstone is still to visit in the St. Christopher Cathedral in Roermond.

F. Lakzegel met familiewapen Cox te Xanten. (Bron: Zegels CBG: CB-Hal-Cos.)

F. Wax seal with coat of arms Cox in Xanten.


 

G. Familiewapen Cox. (Afbeelding: Heraldisch Genealogisch Bureau "De Banier" Heemstede, 1947. Vermeend wapen van Maria Clara Cox, e.v. Johan van der Heyden, drost van het ambt Montfort.)

G. Family arms Cox. (Picture CBG.)

H. Rouwbord dd. 15-11-1860 met de wapens van jonkheer C.A.C.Petit d'Oudenborgh (1781-1860). Bovenaan de wapens van zijn ouders het echtpaar Petit-de Pollaert. Links de wapens van zijn overgrootmoeder en van zijn grootmoeder Cornelia Cox. Dit laatste wapen toont weer een nieuwe variant van de waterpas met schietlood. Het bord hangt in de Ridderzaal van kasteel Horn.

H. Funeral Board dated 15-11-1860 with the weapons of esquire C.A.C. Petit d'Oldenborgh (1781-1860). Topping the arms of his parents, the couple Petit-de Pollaert. Left the arms of his great grandmother and his grandmother Cornelia Cox. This weapon shows a new variant of the level with plumb. The Funeral Board is placed in the Knights Hall of Horn Castle.

I. Tot slot een afbeelding van de fraaie zerk van het familiegraf van Jacob Hendrick Cox (1631-1697) met de wapens van zijn ouders en grootouders: Cox, Schenck van Nydeggen, Spiegel en Huls. (Om de tekst op de foto duidelijker te laten uitkomen, zijn de letters tijdelijk met krijtstof bestuifd.)

I. Finally, a picture of the beautiful tombstone of the family tomb of Jacob Hendrick Cox (1631-1697) with the arms of his parents and grandparents: Cox, Schenck van Nydeggen, Spiegel and Huls. (To bring out the text in the picture clearer, the letters are temporarily filled up with chalk dust.)