Grafsteen Hoeufft

GRAFSTEEN IN DE VOORMALIGE KARTUIZER-KAPEL

"Afbeelding van een Zarksteen leggende binnen de Stad Ruurmonde in den omgang van't Choor der Carthuysers, daaronder Begraven leggen Arnold Hoeuft met sijn vier Quaertieren, namentlijk van Vaders wegen Hoeuft en Crummel, van Moeders wegen Baerl en Bucholt, en Diderik Hoeuft zijn Zoon. Arnold Hoeuft besette het Convent van de Carthuysers Ao 1431 op st. Johans Evangelisten dag, zijnde doenmaals Schepen der voorss. Stad, sestienhondert Beyersche guldens, om daarvoor te doen in de Capel van Bethlehem op st. Margariten Altaar ten eeuwigen dage vier missen ter weke, te weten op maandag, woensdag, vrijdag ende zaterdag, ende noch alle weken uyt te deelen aan tien arme menschen een sester rogge tot tien broden ende sestig quarten biers, als blijkt uyt een besegelde brief in't voorss. Convent berustende. Diderick Hoeuft Arnolds Zoon, mede Schepen der Stad Ruurmonde besette hetselve Convent twe en een half bonder lands, om daarvoor te doen een Misse ter weke bij de vier Missen van zijn Vader ende noch een eeuwig Jaargetijde te houden op den vierden dag voor st. Johan Baptisten dag in de Somer, volgens den brief daarvan sijnde in dato st. Appollonien dag anno 1460." (Aldus de begeleidende tekst bij de tekening van de grafsteen.)


Links de graafsteen waarover het hier gaat. Rechts de wapenborden van Hoeufft
(midden en links-boven),
Baerl van Krikenbeek
(rechts-boven), Crummel van Holtz (links-onder) en Bouckholt (rechts-onder).

... ... ...
...HOEUFFT. ..................CRUMMEL..... ................BAERL.... ................ BOUCKHOLT

Randschrift op de grafsteen:
Hier leit begrave Arnt Ho
euft / die starf int jaer ons heren MCCCCXXXI op sint Johans dach / ende Dirick Hoeuft sone / die starf int jaer ons heren MCCCCLXXII, IIIIde dach Mert.

Jean Hoeuft x Maria Crummel van Holtzheim (+1386) .....NN van Baerl van Kriekenbeek x NN van Bouckholt
Jean Hoeufft vocht met zijn broer Pierre in de slag bij Basweiler in het land van Gulick aan de zijde van de hertog van Brabant,
onder het gevolg van de vicomte van Limburg.
Diderich Hoeuft x Agnes Baerl van de Krikenbeek
|
Arnoudt Hoeufft (+ 1431)
x Agnes Hoeufft
|
Diderick Hoeufft (+1472)
x Hildegonde van de Grint
|
Arnould Hoeufft
x Isabella Hanen van Horn

Van deze grafsteen rest alleen een afbeelding in het Archief Familie Grothe in het Utrechts Archief, inv.nr. 51. In het oud kartuizer-complex aan de Swalmerstraat te Roermond, is men niet bekend met deze grafsteen, laat staan, dat er nog resten van aan te wijzen zijn.
Afbeelding rechts uit Archief Familie Grothe, inv.nr. 52.
Genealogische gegevens afkomstig uit het Archief Familie Van Hardenbroek, inv.nr. A-20-1.

Bron: Utrechts Archief ................................................................................................................................. Foto's: J.J.J.M. van Meerwijk, Utrecht.